مقاله تعيين شاخصهاي قابليت فرايند براي پارامترشيب در يك پروفايل خطي يك متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعيين شاخصهاي قابليت فرايند براي پارامترشيب در يك پروفايل خطي يك متغيره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابليت فرايند
مقاله پروفايل خطي
مقاله شاخص هاي قابليت فرايند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشيك نويس رضوي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده عادله
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از كاربردهاي عملي، كيفيت يك فرايند يا محصول بوسيله تابعي بين متغير پاسخ و يك يا چند متغير توصيفي بهتر نشان داده مي شود. پايش پروفايل ها به منظور درك و بررسي پايداري فرايند در طول زمان صورت مي گيرد. به همين دليل بررسي قابليت مربوط به يك پروفايل ضروري به نظر مي رسد. مبحث قابليت فرايند نيز مبحثي گسترده در كنترل آماري فرايند است كه جايگاه مهمي در كاربردهاي عملي دارد، شاخص هاي قابليت نيروي بالقوه و عملكرد فرايند را توصيف كرده و ابزارهايي سودمندي براي فعاليت هاي بهبود كيفيت موفق و پياده سازي برنامه هاي كيفي مي باشند. در اين مقاله، شاخص هاي قابليت براييك پروفايل خطي با مستقل نمودن دو پارامتر عرض از مبدا و شيب محاسبه مي گردد. از آنجايي كه شاخص قابليت براي عرض از مبدا يك پروفايل خطي را مي توان با روش هاي عمومي تعيين قابليت فرايند تعيين نمود، در اين مقاله فقط رويكردي براي تعيين قابليت شيب يك پروفايل خطي ارايه مي شود. بنابراين پس از مستقل نمودن پارامترها، كليه مقادير مربوط به شيب هاي اجزا يك پروفايل محاسبه شده و تحت كنترل بودن و نرمال بودن اين مقادير بررسي مي شود. در نهايت شاخص هاي قابليت براي داده هاي نمونه بدست آمده و تفسير مي شود.