مقاله تعيين شاخص هاي آزمون هاي عملکرد ريوي در کارگران کارخانه تجهيزات مدارس ايران- ساري در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تعيين شاخص هاي آزمون هاي عملکرد ريوي در کارگران کارخانه تجهيزات مدارس ايران- ساري در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون عملکرد ريوي
مقاله کارخانه تجهيزات مدارس
مقاله بهداشت شغلي
مقاله مصرف سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تماس هاي تنفسي شغلي با تسهيل ورود عوامل زيان آور معلق در هوا به ريه ها موجب بروز اختلالات متعددي در انسان مي گردند. به منظور جلوگيري از ميزان شيوع اختلالات مذکور مهم ترين راه انجام غربال گري در کارگران کارخانجات و صنايع توليدي است. در اين مطالعه با ارزيابي شاخص هاي اسپيرومتري در کارگران کارخانه تجهيزات مدارس ايران- ساري، قصد داشتيم تا ضمن بررسي فراواني پارامترهاي اسپيرومتري غيرطبيعي، افراد در معرض خطر بيماري هاي ريوي را به طور زودرس شناسايي نماييم.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي کل کارگران مرد (۱۳۳ نفر) مورد مطالعه که در معرض غبارهاي زيان آور شغلي ريوي قرار داشتند به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از معاينه و تکميل پرسشنامه، آزمون هاي عملکرد ريوي با دستگاه اسپيرومتري بر اساس معيارهاي انجمن قفسه صدري آمريکا براي هر فرد انجام شد. معيارهاي FEV1،FVC  و نسبت FVC/FEV1 در اين مطالعه گزارش شدند.
يافته ها: علايم باليني حاکي از بيماري ريوي (همچون سرفه، تنگي نفس) در هيچ يک از کارگران مشاهده نشد. اما بررسي اطلاعات اسپرومتري افراد به طور مجزا نشان داد که ۵ نفر کاهش معيار FVC و ۲ نفر کاهش هر دو شاخص FEV1 و FVC را نسبت به مقادير استاندارد نشان دادند. اختلاف معني داري بين معيارهاي اسپيرومتري و شاخص توده بدني، مصرف سيگار، محيط خاص شغلي و سابقه کاري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اگرچه رابطه اي بين اختلال در معيارهاي اسپيرومتري و مصرف سيگار، سابقه کار و محيط خاص شغلي مشاهده نشد، اما در ۷ کارگر مورد مطالعه، وجود اختلال در شاخص هاي اسپيرومتريک بدون علايم باليني، مشاهده شد. اين افراد به عنوان موارد در معرض خطر شناسايي شدند.