مقاله تعيين شاخص هاي بهينه پوشش گياهي جهت مدلسازي درصد پوشش گياهي مرتعي با استفاده از بازتاب طيفي تصاوير ماهواره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تعيين شاخص هاي بهينه پوشش گياهي جهت مدلسازي درصد پوشش گياهي مرتعي با استفاده از بازتاب طيفي تصاوير ماهواره اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله شاخص پوشش گياهي
مقاله +ETM
مقاله زيرحوزه آب ماهي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور ارزيابي درصد پوشش گياهي اراضي مرتعي و تعيين شاخص هاي بهينه پوشش گياهي جهت مدلسازي رگرسيوني چند متغيره، در زير حوزه آب ماهي حوزه آبخيز سد درودزن به وسعت ۱۵۸۰۰ هکتار، از بازتاب طيفي ثبت شده توسط سنجنده ETM+ ماهواره لندست ۷ مربوط به سال ۲۰۰۲ استفاده گرديد. در مرحله نخست پس از تصحيحات و پردازش هاي اوليه، شامل تصحيحات راديومتريک و هندسي، با استفاده از فاکتور شاخص بهينه (OIF)، تصوير کاذب رنگي منطقه با ترکيب باندي ۷۴۱ RGB= جهت مطالعات ميداني تهيه گرديد. سپس با انجام مطالعات صحرايي، با توجه به تصوير رنگي کاذب، به‌طور تصادفي ۶۳ پلات يک متر مربعي در سطح منطقه انتخاب گرديد. درصد پوشش هرگونه گياهي در پلاتها تعيين شد و موقعيت جغرافيايي آنها به وسيله يک دستگاه GPS و نوت بوک جهت تعيين نقاط تعليمي در فرآيند سنجش از دور، ثبت گرديد. در مرحله مدل سازي متغير مربوط به پارامتر درصد پوشش گياهي به عنوان متغير وابسته، و تمامي متغيرهاي انتخابي مربوط به باندهاي اصلي و ساخته شده (در مجموع ۳۲ باند) به عنوان متغيرهاي مستقل به نرم افزار معرفي شدند تا بهترين رابطه رگرسيوني و متغيرهاي مستقلي که مي توانند وارد مدل رگرسيوني گردند، مشخص شود. در نهايت از بين باندهاي طيفي بررسي شده، تنها دو باند SAVI  و VI03 وارد مدل گرديدند. به گونه اي که اين دو باند، ۶۱ درصد از کل تغييرات درصد پوشش گياهي را در اين منطقه را توجيه نمودند. در نهايت با اجراي مدل رگرسيوني توليد شده در محيط GIS، نقشه پهنه بندي درصد پوشش گياهي منطقه تهيه گرديد. با انجام اين مطالعه مشخص شد که مي توان داده هاي طيفي تصاوير سنجنده ETM+ را پس از پردازش هاي رقومي، براي تشخيص و تعيين درصد پوشش گياهي مرتعي با دقت قابل قبولي استفاده نمود و در اين راستا محدوده طيف مادون قرمز نزديک، از اهميت بالايي در تشخيص پوشش گياهي برخوردار است.