مقاله تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره Heles euphorbiae (Lep.: sphingidae) روي گونه هاي مختلف فرفيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره Heles euphorbiae (Lep.: sphingidae) روي گونه هاي مختلف فرفيون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Hyles euphorbiae؛ Euphorbia
مقاله فرفيون
مقاله شاخص هاي تغذيه
مقاله دامنه ميزباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور يونس
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صدارتيان امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شب پره Hyles euphorbiae (L.) حشره اي است که تنها از گونه هاي شيرابه دار گياهان جنس Euphorbia L. تغذيه مي نمايد. اطلاع از ميزان تغذيه و دامنه ميزباني اين شب پره به عنوان يکي از عوامل بيوکنترل علف هاي هرز فرفيون حايز اهميت است. در اين تحقيق، شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي اين شب پره روي پنج گونه فرفيون رايج در اراضي کشاورزي و مرتعي آذربايجان غربي به اسامي Euphorbia macroclada، E. denticulata، E. seguieriana، E. heteradena و E. boissieriana در شرايط آزمايشگاه با دماي ۱۹±۱ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۶۵±۵ درصد و دوره نوري ۱۴ ساعت روشنايي و ۱۰ ساعت تاريکي اندازه گيري شد. آزمايش ها در طول دوره لاروي شب پره، در ۴ گروه ۸ تايي و در داخل ظروف پلاستيکي انجام شد. نتايج به دست آمده نشان داد که ميزان تغذيه لاروهاي اين شب پره از پنج گونه فرفيون مورد بررسي با يکديگر داراي اختلاف معني دار نمي باشد. اگر چه بيشترين ميزان تغذيه مربوط به E.macroclada (24.97±۰٫۷۱ گرم) و کمترين آن مربوط به E. boissieriana (21.24±۰٫۸۸ گرم) بود. ميانگين وزن فضولات دفع شده توسط لاروهاي پرورش يافته بر روي E. boissieriana (11.20±۰٫۷۳ گرم) به صورت معني داري کمتر از ميانگين وزن فضولات دفع شده از لاروهاي پرورش يافته روي ساير گونه هاي فرفيون بود. مقايسه ميانگين وزن لاروهاي H.euphorbiae در پايان دوره لاروي در تغذيه از پنج گونه فرفيون نشان داد که از لحاظ آماري اختلاف معني داري بين آنها وجود ندارد ولي ميانگين شاخص بازدهي تبديل غذاي بلعيده شده (۰٫۲۰۰±۰٫۰۱) در مورد گونه E. boissieriana علي رغم نداشتن اختلاف معني دار با ساير گونه ها بيشتر از بقيه بود. نتايج کلي تحقيق حاضر نشان داد که هر پنج گونه فرفيون مورد تحقيق، ميزبان لاروهاي H. euphorbiae بوده و لاروها در روي ميزبان هاي خود براي رسيدن به وزن طبيعي، ضمن افزايش بازدهي تبديل مواد بلعيده شده، ميزان توليد فضولات و دفع آن را کاهش مي دهند. اين شب پره عامل مناسبي براي به کارگيري در کنترل گياهان مضر فوق در قالب برنامه هاي کنترل بيولوژيک مي باشد.