مقاله تعيين شاخص DMF در کارگران کارخانجات شهر صنعتي ايلام و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۶۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تعيين شاخص DMF در کارگران کارخانجات شهر صنعتي ايلام و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص DMF
مقاله فلوئور
مقاله پوسيدگي دندان
مقاله ايلام
مقاله آب آشاميدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي نژاد ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: عامري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: متوليان سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر امير
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شريعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلوئور آب آشاميدني باعث افزايش مقاومت ميناي دندان در برابر پوسيدگي مي شود و در مناطقي که ميزان فلوئور آب آشاميدني کم مي باشد ميزان پوسيدگي دنداني روند فزاينده اي دارد. هدف از اين مطالعه تعيين غلظت فلورايد آب آشاميدني ايلام و ارتباط آن با شاخص DMF در کارگران کارخانجات شهر صنعتي ايلام بود.
روش بررسي: اين مطالعه با روش توصيفي تحليلي در پاييز ۷۹ بر روي ۳۲۰ کارگر مرد ۲۰ تا ۳۴ سال ۲۸٫۱۱)، (X SD کارخانجات شهر صنعتي ايلام انجام شد. کارخانجات مربوطه توسط نمونه برداري خوشه اي و کارگران نيز توسط نمونه برداري تصادفي در مناطق مختلف از طبقات مختلف فرهنگي اقتصادي جامعه انتخاب شدند.
يافته ها: غلظت فلورايد آب نيز توسط نمونه برداري در مناطق مختلف شهرک درماه هاي مهر، آبان و آذر با روش الکترودسلکتيو انجام شد. غلظت متوسط فلورايد در آب آشاميدني شهر ايلام ۰٫۲۸ ميلي گرم در ليتر بود که کمتر از حد استاندارد مي باشد. متوسط شاخص DMF کارگران حدود ۴٫۳ بود. بين ميزان فلوئور آب آشاميدني و تعداد دندان هاي D, F, M همبستگي منفي معني دار وجود داشت p=0.01) و (r=-0.1.
کمترين مقدار شاخص DMF در کارگران دامنه سني ۲۰-۳۴ و بيشترين آن در دامنه سني ۳۱-۳۴ بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه با افزايش ميزان فلوئور آب، تعداد دندان هاي فاسد کاهش يافته، پيشنهاد مي شود افزايش ميزان فلوئور آب آشاميدني تاحد يک ميلي گرم در ليتر انجام شود و از طريق رسانه هاي عمومي و برنامه هاي بهداشتي در جامعه، برنامه هاي آموزشي انجام شود و در مورد غني سازي آب با فلوئور نيز مطالعاتي انجام گيرد.