مقاله تعيين شرايط بهينه آماده سازي و خشک کردن قطعات سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعيين شرايط بهينه آماده سازي و خشک کردن قطعات سيب زميني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم بري
مقاله اندازه قطعات
مقاله خشک کردن
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياالحق سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور يافتن روش مناسب براي خشک کردن قطعات سيب زميني، دو رقم مجني و پشندي انتخاب شده و پس از پوست گيري در قطعات مکعبي شکل ۱۰ و ۲۰ ميلي متري برش داده شدند. سپس عمل آنزيم بري در دو زمان ۳ و ۵ دقيقه در آب جوش انجام شد. پس از آنزيم بري، نمونه ها در محلول اسيد آسکوربيک غوطه ور شده و بعد از آن در سه دماي ۵۰، ۶۰ و oC70 خشک شدند. پس از خشک شدن ميزان جذب آب مجدد، درصد چروکيدگي و وزن مخصوص نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تمام فاکتورها بر درصد چروکيدگي نمونه هاي خشک شده در سطح آماري ۱% معني دار مي باشد. در مورد جذب آب مجدد، اثر دماي خشک کردن در سطح آماري ۵% و اثر واريته در سطح آماري ۱% معني دار بود. اثر اندازه نمونه و واريته سيب زميني بر وزن مخصوص نمونه ها نيز به ترتيب در سطح آماري ۱% و ۵% معني دار مي باشد. در نهايت با توجه به يافته هاي به دست آمده مشخص شد که دماي oC50 و زمان آنزيم بري ۳ دقيقه براي قطعات ۲۰ميلي متري تهيه شده از سيب زميني هاي واريته مجني بهترين شرايط براي خشک کردن مي باشد.