مقاله تعيين شيوع باليني و الگوي غالب پديده آلوايمونيزاسيون در بيماران تالاسمي ماژور و اينترمديت وابسته به تزريق خون در بيمارستان شفا اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۴۱ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين شيوع باليني و الگوي غالب پديده آلوايمونيزاسيون در بيماران تالاسمي ماژور و اينترمديت وابسته به تزريق خون در بيمارستان شفا اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوايمونيزاسيون
مقاله تالاسمي
مقاله پانل سل
مقاله تزريق خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هيرادفر اميرعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: کيخايي دهدزي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران مبتلا به تالاسمي به علت ماهيت بيماري نيازمند دريافت مداوم خون هستند. آلوآنتي بادي(ها) با پديده هموليز تاخيري موجب افزايش نياز به خون و تشديد عوارض تزريقات مکرر خون در اين بيماران مي شوند. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع آلوايمونيزاسيون در جمعيت مورد مطالعه و شناسايي الگوي غالب آلوآنتي بادي(ها) انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه اي مقطعي بروي ۱۳۳ بيمار مبتلا به تالاسمي وابسته به تزريق خون در بيمارستان شفا اهواز انجام شد. تعيين نوع آلوايمونيزاسيون فرد به آنتي ژن هاي گلبول قرمز خون با استفاده از کيت هاي جستجوي آنتي بادي استاندارد توليد سازمان انتقال خون به روش لوله اي انجام شد.
يافته ها: از ۱۳۳ بيمار مورد بررسي، ۶۶ مرد (۴۹٫۱ درصد) و ۶۷ زن (۵۰٫۹ درصد) در محدوده سني ۲ تا ۵۴ سال با ميانگين سني ۱۷٫۶۳±۷٫۶ سال بودند. از بين بيماران، در ۴۲ مورد (۳۱٫۵۷ درصد) نتيجه غربالگري مثبت بود. از اين تعداد ۲۵ بيمار (۵۹٫۵۲ درصد) با آلوآنتي بادي(ها) و ۱۷ بيمار (۴۰٫۵ درصد) با اتوآنتي بادي بودند. الگوي غالب آلوايمونيزاسيون در اين مطالعه از نوع آنتي بادي عليه زير گروه هاي Rh (55 درصد) و گروه Kell (33 درصد) بود. آلوايمونيزاسيون در اين مطالعه با افزايش سن شروع تزريق خون، برداشتن طحال و نوع تالاسمي ارتباط معنادار داشت.
نتيجه گيري: شيوع بالاي عارضه آلوايمونيزاسيون در جمعيت مورد بررسي، لزوم تعيين زير گروه هاي فرعي خون بويژه گروه Rh و Kell در بيماران تالاسمي قبل از شروع به درمان با تزريق خون و تهيه خون هاي سازگار با زير گروه هاي فرعي خون با هدف کاهش پاسخ هاي ايمني تاخيري را نشان داد.