مقاله تعيين شيوع حساسيت به گياهان پاييزه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه ايمونولوژي – آلرژي بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) تهران در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تعيين شيوع حساسيت به گياهان پاييزه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه ايمونولوژي – آلرژي بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) تهران در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رینیت آلرژیک
مقاله حساسیت
مقاله گیاهان پاییزه
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرشي صبا
جناب آقای / سرکار خانم: زرين فرد راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورستاربجه مير آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرتراش ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رينيت آلرژيك (Allergic Rhinitis) به عنوان شايع ترين بيماري آلرژيك، روند رو به تزايدي در جهان داشته و كيفيت زندگي بيماران را به طور قابل توجهي مختل مي كند. آلرژن هاي استنشاقي (ائروآلرژن ها) علت اصلي رينيت آلرژيك هستند و در اين ميان گرده گياهان آلرژن هاي مهم ايجاد كننده رينيت آلرژيك هستند. نقش هر يك از اين گياهان در ايجاد رينيت آلرژيك در ايران هنوز به خوبي مورد مطالعه قرار نگرفته است. از اين رو مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع حساسيت به گياهان پاييزه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك به انجام رسيد.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي (Cross-sectional) و گذشته نگر، پرونده باليني ۲۴۵ بيمار مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه ايمونولوژي – آلرژي بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) شهر تهران در طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات لازم جهت تكميل چك ليست رينيت آلرژيك، مشتمل بر علايم و نشانه هاي بيماري، عوامل تشديد كننده علايم، آزمايش هاي پاراكلينيك (سطح Ig E توتال سرمي و ائوزينوفيلي در اسمير بيني) و نتايج تست پوستي پريك براي گياهان پاييزه از پرونده باليني بيماران استخراج گرديد. درنهايت داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS V.14 مورد آناليز قرار گرفت و از آزمون هاي Chi2 و Mann-Whitney U در آناليز داده ها استفاده شد.
يافته ها: از ۲۴۵ بيمار مبتلا به رينيت آلرژيك، ۲۳۸ نفر (%۹۷٫۱) حداقل به يكي از آلرژن هاي استنشاقي شايع حساسيت داشتند و شيوع حساسيت به گرده گياهان پاييزه (علف هاي هرز و بوته ها) در ۲۱۴ نفر (%۸۷٫۳) گزارش شد. در ميان گياهان پاييزه، آلرژي به گياه Lambs Quarter بيشترين فراواني را داشت (%۷۴٫۷). همچنين %۳۵٫۹ بيماران ائوزينوفيلي در اسمير بيني داشتند و ميانگين Ig E توتال سرمي ۲۱۹٫۰۶ واحد بين المللي در ميلي ليتر(IU/ml)  بود. تفاوت معني دار آماري بين دو جنس در آلرژي به گياهان پاييزه ديده نشد، ولي بزرگسالان به طور معني داري حساسيت بيشتري به اين گياهان داشتند (%۸۹٫۶ در برابر %۷۳٫۵، P=0.009).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر گرده ها، خصوصا گرده گياهان پاييزه، آلرژن هاي اصلي مسوول رينيت آلرژيك در اين منطقه مي باشند كه مويد نتايج مطالعات قبلي در مناطق با پوشش گياهي و آب و هواي مشابه است. با توجه به شيوع بالاي حساسيت به گياهان پاييزه در اين منطقه، در كنار درمان دارويي رينيت آلرژيك، اقدامات و توصيه هاي لازم در جهت كاهش تماس با اين آلرژن ها ضروري است. همچنين ايمونوتراپي اختصاصي در برخي موارد مي تواند كمك كننده باشد.