مقاله تعيين ضرايب معادله مقاومت كشش ويژه گاوآهن هاي برگرداندار، بشقابي و قلمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تعيين ضرايب معادله مقاومت كشش ويژه گاوآهن هاي برگرداندار، بشقابي و قلمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت كششي
مقاله مقاومت كشش ويژه
مقاله خاك ورزي
مقاله لودسل كششي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندرلو ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: علي مرداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكرم اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي كيا پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت كششي براي سه نوع ادوات خاك ورزي اوليه با استفاده از يك لودسل كششي با ظرفيت ۲۰ كيلو نيوتن در خاك لومي رسي منطقه كرج اندازه گيري شد. ادوات شامل گاوآهن هاي برگردان دار، بشقابي و قلمي هر كدام با يك عامل خاك ورز بود. براي اندازه گيري سرعت پيشروي تراكتور، از يك حسگر سرعت از نوع نوري استفاده شد. در اين تحقيق اثرات سرعت پيشروي و عمق شخم بر مقاومت كششي اين گاوآهن ها ارزيابي شد و به منظور تدوين معادله استاندارد مقاومت ويژه ادوات مذكور بر اساس استاندارد ASAE,D 497.5 از معادله رگرسيوني خطي چندگانه براي هر يك از ادوات استفاده شد. از نتايج تجزيه و تحليل هاي آماري افزايش معني دار كشش همه ادوات با افزايش عمق شخم تاييد گرديد. مقادير مقاومت كشش ويژه براي ادوات خاك ورزي آزمون شده هم به طور معني داري تحت تاثير سرعت پيشروي قرار گرفت. ضرايب معادله مقاومت كشش ويژه با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيوني تعيين شد. اين ضرايب (B, A و C) براي گاوآهن برگرداندار به ترتيب ۲۵۶٫۲۶، ۲٫۲۸ و ۱۲٫۱۱، گاوآهن بشقابي ۱۵۲٫۲۸، ۳٫۷۹ و ۹٫۶۶ و گاوآهن قلمي ۲۶٫۹، ۱۲٫۱۸ و ۰٫۱۳ به دست آمد. معني داري مناسب ضرايب تبيين معادله هر يك از ادوات نشان دهنده تقريب خوبي از تخمين مدل جهت محاسبه مقاومت كششي مورد نياز ادوات بود.