مقاله تعيين ضريب اصطکاک و سرعت حد گل زعفران و اجزاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب اصطکاک و سرعت حد گل زعفران و اجزاي آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله گل
مقاله سرعت حد
مقاله ضريب اصطکاک
مقاله محتواي رطوبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واله قوژدي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي بيدگلي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي راد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كيانمهر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاع از مقادير سرعت حد و ضريب اصطکاک براي طراحي تجهيزات حمل و نقل و جداسازي ضروري است. مقادير سرعت حد در طراحي نقاله هاي پنوماتيک، خشک کنهاي بستر سيال و تجهيزات تميز کننده نيز کاربرد دارد. در اين تحقيق سرعت حد و ضريب اصطکاک استاتيکي گل زعفران و اجزاي آن (گلبرگ، پرچم، ساقه و کلاله) به عنوان تابعي از محتواي رطوبت اندازه گيري شدند. آزمايش ها روي نمونه هاي جمع آوري شده از مزارع شهرستان کاشمر انجام شدند. داده ها با استفاده از آزمايش هاي فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي تحليل شدند. نتايج نشان داد که مقادير سرعت حد گل، کلاله، پرچم، گلبرگ و ساقه زعفران در سطوح رطوبتي برداشت تا ۴۰% (پايه تر) در محدوده ۱٫۰۳ تا ۵٫۱۳ متر بر ثانيه قرار دارد. با کاهش رطوبت از سطح برداشت تا ۴۰% (پايه تر) مقادير سرعت حد گل و ساقه به طور معني داري کاهش مي يابند؛ اما کاهش مقادير سرعت حد کلاله، گلبرگ و پرچم معني دار نيست. سرعت حد گلبرگ در تمام سطوح رطوبتي کمترين مقدار بود. مقادير ضريب اصطکاک گل زعفران و اجزاي آن روي تمام سطوح اصطکاکي در محدوده ۰٫۵۲ تا ۱٫۱ بود. به غير از ساقه مقادير ضريب اصطکاک بقيه اجزا روي سطح پلي اتيلن حداکثر بود. مقادير ضريب اصطکاک روي سطح آهن گالوانيزه براي تمام اجزا حداقل بود. با کاهش محتواي رطوبت از سطح برداشت تا سطح ۴۰% (پايه تر) مقادير ضريب اصطکاک تمام اجزا به طور معني داري افزايش مي يابد. ضريب اصطکاک کلاله و گل روي کليه سطوح اصطکاکي به ترتيب حداکثر و حداقل بود. به طور کلي، در رطوبت برداشت امکان جدا کردن گل، گلبرگ، پرچم، کلاله و ساقه از يکديگر با تغيير سرعت جريان هوا وجود دارد. همچنين امکان جدا کردن گلبرگ از ساير اجزا در سطوح رطوبتي ۷۰ و ۴۰% (پايه تر) با استفاده از ستون هوا وجود دارد.