مقاله تعيين ضريب بازتاب امواج نامنظم از موج شکن هاي شکل پذير با استفاده از نتايج مدل فيزيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب بازتاب امواج نامنظم از موج شکن هاي شکل پذير با استفاده از نتايج مدل فيزيکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: چگيني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيريان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: آق تومان پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر پراسنجه هاي موج شامل ارتفاع موج شاخص، دوره هاي تناوب ميانگين و چکادي، و مدت توفان، و پراسنجه هاي سازه اي مانند ژرفاي آب در پاي سازه، شيب اوليه سازه، نفوذپذيري و ضريب دانه بندي بر روي بازتاب امواج از موج شکن هاي شکل پذير مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر با بهره گيري از نتايج آزمايشات مدل هيدروليکي انجام شده در فلوم موج مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري وزارت جهاد کشاورزي و با استفاده از امواج نامنظم انجام شده است. نتايج حاصل از انجام تحقيق در قالب نمودارهايي که تغييرات ضرايب بازتاب موج را بر حسب پراسنجه هاي بدون بُعد نشان مي دهند و رابطه جديدي که با استفاده از آن مي توان ضريب بازتاب موج از موج شکن هاي شکل پذير را محاسبه کرد، ارايه گرديده است.