مقاله تعيين ضريب نفوذ نمک در بافت سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب نفوذ نمک در بافت سيب زميني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب نمک
مقاله سيب زميني
مقاله ضريب نفوذ
مقاله معادله کرانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصيبي دهكردي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محاسبه ضريب نفوذ تئوري در جامدات با محدوديت هاي زيادي مواجه است. به همين دليل در اغلب پژوهش هاي مرتبط با نفوذ مولکولي در جامدات و موادغذايي، ضريب نفوذ موثر با روش هاي آزمايشگاهي اندازه گيري مي شود. در اين پژوهش ضريب نفوذ موثر نمک طعام در بافت سيب زميني به روش آزمايشگاهي و با استفاده از حل تحليلي معادلات فيک در انتقال جرم اندازه گيري شد.
مواد و روش ها: برش هاي استوانه اي شکل سيب زميني به قطر ۳ سانتي متر و طول ۵/۳ سانتي متر در محلول هاي آب نمک غوطه ور شد. ديواره جانبي اين برش ها توسط عايق مناسب پوشانده شد تا انتقال جرم فقط به صورت يک بعدي صورت گيرد. با اندازه گيري کاهش هدايت الکتريکي محلول آب نمک، تغييرات غلظت نمک در محلول و در نتيجه سرعت نفوذ نمک در سيب زميني بدست آمد.
يافته ها: با افزايش غلظت محلول آب نمک، ضريب نفوذ نمک در سيب زميني افزايش مي يابد. اما در غلظت هاي بالاتر، اين تاثير چندان مشهود نيست. بعد از زمان ۳۰۰ دقيقه غلظت نمک در سيب زميني به تعادل مي رسد و نفوذ بيشتري صورت نمي گيرد. با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و حل تحليلي معادلات فيک، ضريب نفوذ نمک در سيب زميني براي محلول نمک ۱ تا ۳ درصد (w/v) در دماي ۲۴oC در محدوده (۳٫۴۵-۴٫۳۹)×۱۰ m2/s بدست آمد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، معادلات فيک در انتقال جرم و حل تحليلي آن که توسط کرانک ارايه شده است با دقت بالايي مکانيسم انتقال جرم در جامدات را تشريح مي نمايد. بعلاوه، بررسي ها نشان داد که ضريب نفوذ نمک در سيب زميني چندان تابع شرايط رشد آن نيست و به همين دليل اکثر تحقيقات انجام شده در اين زمينه به نتايج مشابهي رسيده است.