مقاله تعيين عامل هاي موثر بر پذيرش بيمه دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش هاي پارامتريک و ناپارامتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تعيين عامل هاي موثر بر پذيرش بيمه دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش هاي پارامتريک و ناپارامتريک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر نهايي
مقاله پذيرش بيمه
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله شبيه لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عادله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش دامپروري به عنوان زير بخشي مهم از کشاورزي، همانند ساير فعاليت هاي کشاورزي، در توليد و فروش با مخاطره مواجه است. به دليل اهميت اين بخش در سامانه هاي تغذيه اي دنيا و بمنظور تداوم فعاليت هاي توليدي، لازم است دامپروران با بکارگيري روش هاي مناسب مهار و مديريت خطر، مورد حمايت قرار گيرند. يکي از روش هاي متداول و مرسوم در مديريت ريسک استفاده از پوشش هاي بيمه اي است. آنچه که در اين بين مهم است چگونگي رويارويي گروه هاي هدف با اين سامانه حمايتي است. در اين مقاله، بمنظور تعيين و بررسي عامل هاي موثر بر پذيرش بيمه دام از سوي دامداران شهرستان کرمان، تعداد ۱۱۴ دامدار در سال ۱۳۸۷ به گونه تصادفي انتخاب و وضعيت آن ها تحليل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، مولفه هاي تاثيرگذار بر رفتار دامداران شناسايي و سپس اثر نهايي مربوط به متغيرهاي تعيين شده به وسيله شبيه لاجيت تجزيه و تحليل شده است. خروجي هاي مربوط به شبکه عصبي نشان داد که نوع دامداري، سطح سواد، سابقه کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبي و درآمد سال گذشته، متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار دامداران مي باشند. نتايج بدست آمده از برآورد شبيه لاجيت بيانگر مثبت بودن تاثير سطح سواد، سابقه کار و تعداد دام ها در پذيرش بيمه و منفي بودن تاثير نوع دامداري، سن، مشاغل جانبي و درآمد سال گذشته در پذيرش بيمه است. با توجه به نتايج بدست آمده، پيشنهاد مي شود به دليل تمايل بيش تر دامداري هاي صنعتي در استفاده از بيمه، توسعه واحدهاي کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گيرد. هم چنين، از فعالان جوان و تحصيل کرده در بخش دامپروري شهرستان، به دليل تمايل بيش تر به پذيرش نوآوري هايي از قبيل بيمه، حمايت گردد.