مقاله تعيين عمق بهينه آبياري محصولات زراعي در شرايط شوري با استفاده از مدل SWAP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: تعيين عمق بهينه آبياري محصولات زراعي در شرايط شوري با استفاده از مدل SWAP
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله مدل SWAP
مقاله حداکثر سود خالص
مقاله عمق بهينه آبياري
مقاله حوزه آبريز زاينده رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وردي نژاد وحيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي ملايوسف تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي نژاد شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بر اساس نتايج آزمايش هاي مزرعه اي و به منظور تعيين توابع توليد-آب-شوري محصولات عمده شبکه هاي آبياري آبشار و رودشت اصفهان با حدود ۵۴۰۰۰ هكتار مساحت قابل آبياري، مدل SWAP به روش مدلسازي معکوس واسنجي گرديد. اين محصولات شامل گندم، جو، پنبه، چغندرقند، پياز، آفتابگردان، ذرت علوفه اي بوده و آزمايش هاي مزرعه اي مديريت هاي مختلف آبياري با آب شور بر عملکرد محصولات فوق، طي سال هاي ۷۷-۱۳۷۵ و ۸۶-۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات زهكشي و اصلاح اراضي رودشت اصفهان انجام گرديد. با توجه به تعداد کم تيمارهاي مزرعه اي و به منظور تعيين تابع توليد مناسب، مدل SWAP پس از واسنجي پارامتر هاي گياهي و پارامترهاي هيدروليكي و انتقال املاح خاك، براي مقادير مختلف عمق و سطوح مختلف شوري آب آبياري اجرا شد. تابع توليد به فرم درجه دوم، براي ۶ سطح شوري ۱، ۲، ۴، ۶، ۸ و۱۰ دسي زيمنس بر متر براي هر يک از محصولات انتخابي محاسبه گرديد. بر اساس تابع توليد، تابع هزينه و قيمت فروش هر يک از محصولات بر مبناي سال ۱۳۸۷، عمق بهينه آبياري با هدف حداکثر نمودن سود خالص در شرايط مختلف محدوديت کمي و کيفي آب و زمين محاسبه گرديد. بر اساس نتايج، در شرايط محدوديت كمي آب و براي ۱۰۰۰۰ متر مكعب آب در دسترس، حداكثر سود خالص از كشت پياز، با سطح كشت ۱٫۱۶ هكتار (۸۶۲ ميليمتر عمق آب مصرفي) و سود خالص ۵۲٫۶ ميليون ريال حاصل گرديد. در شرايط محدوديت زمين نيز براي مقدار مشخص آب در دسترس، حداكثر سود خالص از كشت محصول پياز حاصل شد. در شرايط محدوديت کمي و كيفي آب و ۱۰۰۰۰ مترمكعب آب در دسترس، در سطح شوري ۲ دسي زيمنس بر متر، حداكثر سود خالص (۳۵٫۱۱ ميليون ريال) از كشت پياز با سطح كشت ۱٫۴۴ هكتار حاصل و در سطح شوري ۶ دسي زيمنس بر متر حداكثر سود از كشت گندم (۱۸٫۳۷ ميليون ريال) و سپس جو (۱۳٫۹ ميليون ريال) حاصل گرديد. به خاطر افت شديد عملكرد پياز و ذرت علوفه اي در سطح شوري ۶ دسي زيمنس بر متر، سود خالص كشت پياز و ذرت علوفه اي در اين سطح شوري منفي گرديد. در سطح شوري ۱۰ دسي زيمنس بر متر، حداكثر سود خالص از كشت جو و سپس چغندرقند حاصل شد.