مقاله تعيين عوامل اختلالهاي هيجاني موثر بر نارساخواني دانش آموزان مقطع ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۴۰۴ تا ۴۱۲ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل اختلالهاي هيجاني موثر بر نارساخواني دانش آموزان مقطع ابتدايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالهاي هيجاني
مقاله عوامل هيجاني
مقاله نارساخواني
مقاله دانش آموزان ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باعزت فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، به منظور تعيين عوامل اختلالهاي هيجاني موثر در نارساخواني دانش آموزان مقطع ابتدايي صورت گرفته است. روش: به منظور انجام اين پژوهش، ابتدا تعداد ۱۰۵ نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخواني از ميان جامعه دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران در پايه هاي سوم، چهارم و پنجم به شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي به صورت تصادفي انتخاب و سپس از ميان آنها تعداد ۷۰ دانش آموز نارساخوان پس از اجراي آزمونهاي تشخيصي (از جمله آزمون هوشي وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، نصفت و همکاران، ۱۳۸۰) به صورت هدفمند برگزيده شدند. همچنين براي ارزيابي اختلالهاي هيجاني همراه در دانش آموزان نارساخوان از پرسشنامه رفتاري راتر استفاده شد. اعتبار و رو ايي اين آزمون را مهريار (۱۳۷۳) با به کاربردن روش دو نيمه کردن و باز آزمايي، ۰٫۸۵ گزارش کرده است. در اين پژوهش به منظور تعيين اينکه تمام متغيرهاي پيش بين تا چه اندازه قدرت پيش بيني متغير ملاک را دارند، از روش تحليل رگرسيون پس رونده استفاده شده است. در اين تحقيق سرعت، دقت و درک خواندن به صورت متغير ملاک و متغيرهاي اضطراب – افسردگي، بيش فعالي – پرخاشگري، نارسايي توجه، ناسازگاري اجتماعي، رفتار ضد اجتماعي به مثابه متغيرهاي پيش بين وارد مدل رگرسيون شدند. يافته ها: نتايج نشان مي دهد که از بين مولفه هاي اختلالهاي هيجاني، متغير هاي اضطراب – افسردگي، بيش فعالي، پرخاشگري و نارسايي توجه در پيش بيني نارساخواني و مولفه هاي آن (سرعت، دقت و درک خواندن) نقش تعيين کننده اي داشته اند. نتيجه گيري: بر مبناي نتايج اين پژوهش مي توان به متخصصان اختلالهاي ويژه يادگيري پيشنهاد کرد که اقدام به تدوين و اجراي برنامه هاي درماني ترکيبي براي دانش آموزان نارساخوان همراه با اختلالهاي هيجاني کنند.