مقاله تعيين عوامل جمعيتي و باليني موثر بر کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به صرع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل جمعيتي و باليني موثر بر کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به صرع
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله کيفيت زندگي
مقاله QOLIE-31-P

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: تقا منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صرع، يک بيماري مزمن است که مي تواند بر کيفيت زندگي وابسته به سلامت درمبتلايان تاثير عميقي داشته باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات متغيرهاي باليني و جمعيتي در کيفيت زندگي (Quality of Life-QOL) بيماران مبتلا به صرع بود.
بيماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به کلينيک نورولوژي بيمارستان سينا در طي ۶ ماه (n=76) وارد مطالعه شدند. ويژگي هاي باليني و جمعيتي استخراج شد و کيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه QOLIE-31-P اندازه گيري و به کمک روش تحليل چند مرحله اي، ارتباط متغيرها و امتياز کلي و امتياز خرده سنجش هاي اصلي پرسشنامه تعيين شد.
فراواني حملات صرع به عنوان عاملي موثر بر ميانگين امتيازهاي ابعاد کيفيت زندگي و نيز امتياز کلي در ابزار استاندارد QOLIE-31-P مشخص شد. همچنين، افزايش سال هاي تحصيلي فرد و مراقب به عنوان عامل موثربر امتياز کل QOL بود. با افزايش تکرار تشنج در طي سال گذشته، امتياز کلي پرسشنامه QOLIE-31-P کاهش داشت و اين ارتباط، به صورت معنادار در حيطه هاي نگراني از تشنج، اثرات دارويي و انرژي / خستگي ديده شد.
عداد بالاتر تشنج در طي ماه گذشته نيز به صورت معنادار، امتياز کلي QOL راکاهش داد. افزايش سن با امتياز پايين تر در بعد عملکرد اجتماعي، ارتباط داشت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که احتمالا درمان مناسب صرع با کاستن از تعداد تشنجات، باعث بهبود کيفيت زندگي مي شود.