مقاله تعيين عوامل موثر بر استفاده از راهبردهاي مديريت ريسک توليد توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل موثر بر استفاده از راهبردهاي مديريت ريسک توليد توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک توليد
مقاله راهبردهاي مديريت ريسک توليد
مقاله کشاورز
مقاله AMOS 5

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوندي شهپر
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديرباز تاکنون، ريسک توليد همواره از مهمترين منابع ريسکي بوده است که زندگي کشاورزان و روستاييان را تحت تاثير خود قرار داده است و موجب کاهش درآمد و آسيب پذيري آن ها شده است. امروزه فراواني و شدت اين منبع ريسک با سرعت غير قابل باور درحال افزايش است. لذا ضروري به نظر مي رسد که به تحقيقات بيشتري در اين زمينه پرداخته شود. در پژوهش که به روش توصيفي – همبستگي انجام شده است به تعيين عوامل موثر بر استفاده از راهبردهاي مديريت ريسک توليد توسط کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه پرداخته شد. جامعه آماري تحقيق کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه مي باشند (N=3239) که براي انتخاب آن ها از روش نمونه گيري تصادفي نظام دار استفاده شد (n=340). ابزار تحقيق پرسشنامه بود که براي تجزيه و تحليل نتايج آن از نرم افزار AMOS 5 و SPSS بهره گرفته شد. بر اساس يافته ها، کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه ريسک توليد را پديده اقتصادي غير قابل کنترلي مي دانند که آثار بلندمدت بر زندگي آن ها دارد و موجب احساس اضطراب، سرخوردگي و شکست در روحيه آن ها مي شود. هم چنين نتايج نشان داد که کشاورزان با راهبردهاي نوين مديريت ريسک توليد، مانند کشت مخلوط در حد کمي آشنايي دارند و اقدامات خود را بيشتر به استفاده از راهبردهاي سنتي مانند استفاده از کود هاي شيميايي بسنده کرده اند. متغيرهايي که بيشترين واريانس را در سطح استفاده از راهبردهاي مديريت ريسک توليد تبيين کردند، سن، مقدار زمين زارع و درآمد کل زارع بودند.