مقاله تعيين عوامل موثر بر تقاضا بيمه گندم: مقايسه روي کردهاي اقتصادسنجي کلاسيک و بيز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل موثر بر تقاضا بيمه گندم: مقايسه روي کردهاي اقتصادسنجي کلاسيک و بيز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصادسنجي بيز
مقاله حداکثر (بیشینه) راست نمايي
مقاله متروپوليس هستينگز
مقاله بيمه
مقاله نيشابور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سامان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدشاهي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي تاثیر عوامل مختلف بر پذيرش بيمه کشاورزان گندم کار شهرستان نيشابور با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي کلاسيک و بيز و مقايسه اين روش ها با يک ديگر در نمونه هاي بزرگ و کوچک است. آمار و اطلاعات مورد نياز نمونه بزرگ از ۱۲۵ نفر از کشاورزان جمع آوري شد و براي نمونه کوچک، به طور تصادفي ۵۰ کشاورز از بين نمونه بالا انتخاب شد. برای تجزيه و تحليل اطلاعات از الگو لاجيت استفاده شد. براي برآورد اين الگو از دو روش حداکثر (بیشینه) راست نمايي (کلاسيک) و نمونه گير متروپوليس هستينگز (بيز) استفاده شد. نتايج نشان داد که در نمونه بزرگ، با هر دو روش کلاسيک و بيز، متغيرهاي تعداد افراد خانوار، دارا بودن شغل غير کشاورزي، مالکيت و ريسک پذيري کشاورزان تاثیر منفي و متغيرهاي سطح تحصيلات، تعداد دفعات شرکت در کلاس هاي ترويجي و سطح زير کشت، تاثیر مثبت بر احتمال پذيرش بيمه دارد. افزون بر این، مقايسه روش هاي کلاسيک و بيز در نمونه کوچک نشان داد که برآوردهاي روش بيز بيش تر از برآوردهاي روش کلاسيک به واقعيت نزديک است. بنابراين با اعمال سياست هايي مانند افزايش سطح تحصيلات کشاورزان از طريق برگزاري کلاس هاي سوادآموزي، افزايش دانش آن ها نسبت به محاسن بيمه از طريق برگزاري کلاس هاي ترويجي و اعمال مشوق هايي مانند پرداخت تسهيلات به افرادي که محصول خود را بيمه کرده اند، مي تواند بر تقاضاي آن ها براي بيمه محصول موثر باشد.