مقاله تعيين عوامل موثر بر نگرش دامداران عضو تعاوني گاوداران شهرستان همدان به مشاركت در تشكيل و اداره سازمان هاي كشاورزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل موثر بر نگرش دامداران عضو تعاوني گاوداران شهرستان همدان به مشاركت در تشكيل و اداره سازمان هاي كشاورزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمانهاي كشاورزان
مقاله مشاركت
مقاله دامداران روستايي
مقاله تعاوني گاوداران
مقاله شهرستان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم بيگي امير
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشاركت در تشكيل و اداره سازمان هاي كشاورزان از ديدگاه اعضاي تعاوني گاوداران شهرستان همدان بود كه به روش توصيفي- پيمايشي انجام شد. جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق اعضاي تعاوني گاوداران شهرستان همدان به تعداد ۵۵۰ نفر مي باشد. حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران، تعداد ۷۵ نفر تعيين گرديد. براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. پرسشنامه اي جهت گردآوري داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظيم و تدوين شد. روايي پرسشنامه با كسب نظرات متخصصان و اساتيد رشته ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران مورد بررسي و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضريب پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از مقادير كرونباخ آلفا براي بخش هاي مختلف پرسشنامه به ترتيب ۰٫۹۲، ۰٫۸۱، ۰٫۷۹ و ۰٫۸۹ بدست آمد. با استفاده از آزمون t مشخص گرديد كه دامداران داراي نگرش مثبت و منفي به مشاركت در فعاليت هاي سازمان كشاورزان از نظر متغيرهاي وضعيت اقتصادي (تعداد دام بزرگ، ميزان اراضي آبي، ميزان اراضي ديم، ميزان كلي اراضي كشاورزي)، مدت زمان عضويت، ميزان سطح مشاركت و اعتقاد به فضاي مشاركتي در سازمان كشاورزي با يكديگر تفاوت معني داري به لحاظ آماري دارند. با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام نيز مشخص گرديد كه چهار متغير سبك رهبري، وضعيت اقتصادي (تعداد دام بزرگ)، انگيزش كشاورزان و ميزان آگاهي ايشان از مزاياي مشاركت در فعاليت هاي سازمان كشاورزان در نگرش دامداران به مشاركت در فعاليت هاي سازمان كشاورزان نقش داشته و در مجموع توانسته اند ۷۷ درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند و تنها ۲۳ درصد از تغييرات مربوط به ساير عامل ها يا متغيرهايي است كه در اين تحقيق مدنظر نبوده اند.