مقاله تعيين عوامل موثر در شادكامي كاركنان شركت فولاد مباركه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تعيين عوامل موثر در شادكامي كاركنان شركت فولاد مباركه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادكامي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله ورزش
مقاله خوش بيني
مقاله شادكامي همسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نرگس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين سهم عوامل موثر در شادكامي كاركنان شركت فولاد مباركه بود. نمونه تحقيق شامل ۴۰۰ نفر بود كه به شيوه تصادفي از كاركنان استخدام رسمي (۶۲۰۰ نفر) اين شركت انتخاب گرديدند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه شادكامي آكسفورد و پرسشنامه ويژگيهاي فردي، شغلي و خانوادگي بود.
نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد شادكامي كاركنان با رضايت از زندگي، خوش بيني، رضايت از خانواده، شادكامي همسر، ورزش، رضايت شغلي، مهماني رفتن و مهماني دادن، ايمان قلبي به خدا، فعاليت هاي هنري، مطالعه، مسافرت، مشكلات روانشناختي و سابقه بيماري جسماني ارتباط معنادار دارد.
نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه پنج متغيرِ رضايت از زندگي، ميزان ورزش هفتگي، ميزان خوش بيني به زندگي، شادكامي همسر و سابقه بيماري عصبي در كاركنان، در مجموع ۵۴ درصد شادكامي آنان را به طور معناداري تبيين مي كند (p<0.05).