مقاله تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) حشره كش كلرپيريفوس و ديازينون بر روي بچه ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) حشره كش كلرپيريفوس و ديازينون بر روي بچه ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حشره كش
مقاله ديازينون
مقاله كلرپيريفوس
مقاله ۹۶h LC50
مقاله ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشكي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهكار عرفان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طي اين تحقيق سميت حاد (Acute toxicity) سم كلرپيريفوس و ديازينون كه به مقدار زيادي در مزارع كشاورزي و خصوصا شاليزارهاي منطقه گلستان استفاده مي گردد، بر روي بچه ماهيان ۳-۱ گرمي كلمه به منظور تعيين غلظت كشنده ۵۰ درصد از جمعيت ماهيان در ۹۶ ساعت مطالعه گرديد. آزمايشات به صورت ساكن (Static) و بر اساس روش استاندارد TRC, (1984) به مدت ۴ شبانه روز (۹۶ ساعت) انجام و پارامترهاي موثر فيزيكوشيميايي آب از جمله pH، سختي كل، اكسيژن محلول و درجه حرارت كنترل گرديد. در طول مدت آزمايش نيز رفتار و حركات بچه ماهيان TH=205mg/l(Caco3) در مقابل سم به دقت مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشات ابتدايي به منظور يافتن محدوده كشندگي با رهاسازي بچه ماهيان به داخل آكواريوم هايي كه به حجم ۲۰ ليتر آبگيري شده بودند و به طور مداوم هوادهي مي شدند به تعداد ۱۰ عدد بچه ماهي براي هر آكواريوم ۲۰ ليتري انجام شد و پس از به دست آمدن محدوده كشندگي تيمارهاي نهايي با ۵ تيمار و ۳ تكرار انجام پذيرفت و در نهايت بر اساس نتايج به دست آمده و با استفاده از روش آماريProbit program version 1.5 ، سميت حاد (LC5096h) سموم كلرپيرفيوس و ديازينون براي بچه ماهي كلمه به ترتيب برابر ۰٫۰۱۶ و ۱۲٫۸۱ ميلي گرم در ليتر بدست آمد و حداكثر غلظت مجاز اين سموم به ترتيب برابر ۰٫۰۰۱۶ و ۱٫۲۸۱ ميلي گرم در ليتر محاسبه گرديد.