مقاله تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) سم آندوسولفان بر روي بچه بر روي بچه ماهيان سفيد ۱ تا ۳ گرمي (Rutilus frisii kutum)، كلمه (Rutilus rutilus caspicus) و كپور دريايي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تعيين غلظت كشنده (LC50 96h) سم آندوسولفان بر روي بچه بر روي بچه ماهيان سفيد ۱ تا ۳ گرمي (Rutilus frisii kutum)، كلمه (Rutilus rutilus caspicus) و كپور دريايي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)
مقاله ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus)
مقاله ماهي كپور دريايي (Cyprinus carpio)
مقاله آندو سولفان
مقاله ۹۶h LC50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشكي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشريفي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين غلظت كشنده حشره كش ارگانوكلره آندوسولفان، تعيين محدوده كشندگي و تعيين حداكثر غلظت مجاز سم بر روي بچه ماهيان ۱ -۳ گرمي سفيد(Rutilus frisii kutum) ، كلمه (Rutilus rutilus caspicus) و كپور دريايي (Cyprinus carpio) در تابستان ۱۳۸۷ در مركز تكثير و پرورش ماهيان استخواني سيجوال استان گلستان بررسي شد. آزمايشات به صورت ساكن (Static) و بر اساس روش استاندارد TRC,1984 به مدت ۴ شبانه روز (۹۶ ساعت) انجام و پارامترهاي موثر فيزيكوشيميايي آب از جمله  pH=6.7 -8، =۲۰۵ mg/l (CaCO3)سختي كل،۷ PPm =اكسيژن محلول و ۲۵±۱=درجه حرارت كنترل شد. بر اساس نتايج بدست آمده غلظت كشنده(LC5096h)  سم آندو سولفان براي بچه ماهيان سفيد، كلمه و كپور دريايي به ترتيب ۰٫۰۰۲، ۰٫۰۰۰۵۳ و ۰٫۰۰۴۶ ميلي گرم در ليتر محاسبه شد و در ادامه حداكثر غلظت مجاز (M.A.C.Value) اين سم در اكوسيستمهاي آبي به ترتيب ۰٫۰۰۰۲، ۰٫۰۰۰۰۵۳ و ۰٫۰۰۰۴۶ ميلي گرم در ليتر محاسبه گرديد كه با توجه به نتايج حاصله مشخص شد که سم حشره كش آندوسولفان يک ترکيب بسيار سمي براي بچه ماهيان مورد مطالعه است.