مقاله تعيين غلظت و مدت زمان مطلوب تيمار MCP -1 (1- متيل سايكلو پروپن) روي عمر گلداني گل بريده ميخک رقم «تمپو» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعيين غلظت و مدت زمان مطلوب تيمار MCP -1 (1- متيل سايكلو پروپن) روي عمر گلداني گل بريده ميخک رقم «تمپو»
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۱-MCP
مقاله عمر گلداني
مقاله اتيلن
مقاله گل بريده
مقاله ميخک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم آبادي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
۱-MCP، به عنوان يك بازدارنده فعاليت اتيلن، به صورت معني داري پژمردگي گل هاي شاخه بريده ميخك را به تاخير مي اندازد. پژوهش حاضر با هدف تعيين غلظت و مدت زمان مطلوب تيمار ۱-MCP روي عمر گلداني گل هاي شاخه بريده ميخك رقم تمپو صورت گرفت. در اين آزمايش ۶ سطح غلظت (صفر، ۲۰،۴۰،۶۰،۸۰ و ۱۰۰ نانو ليتر در ليتر) و سه زمان (۳ ،۶ و ۹ ساعت) در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي با سه تكرار بر روي ويژگي هاي طول عمر گلداني، توليد اتيلن، وزن خشك و شاخص باز شدن گل مورد مطالعه قرار گرفتند. ۳۲۴ شاخه گل در اتاق مخصوص ارزيابي عمر پس از برداشت گل ها با دماي ۲±۲۰ درجه سانتيگراد، رطوبت نسبي ۷۰-۶۰ درصد، شدت نور ۲۰ – ۱۵ ميكرو مول بر ثانيه بر متر مربع و طول روز ۱۲ ساعت، نگهداري شدند. نتايج نشان مي دهند كه در تفاوت بين تيمارها، فقط تيمار غلظت روي طول عمر گلداني تفاوت معني دار دارد. از نظر عمر گلداني، توليد اتيلن و شاخص باز شدن گل در سطح آماري ۱% و در مورد ماده خشك در سطح آماري ۵ % معني دار بوده و در بين غلظت هاي به كار رفته، تيمار۶۰ نانو ليتر در ليتر با ۴۹/۱۵ روز عمر گلداني، ۳۴/۰ نانو ليتر در ليتر در ساعت در گرم توليد اتيلن و ۷۵/۱۹ درصد ماده خشك، در مقايسه با گياهان شاهد، تيمار برتر بوده است.