مقاله تعيين فاکتورهاي موثر در نياز به دريافت خون بيماران تحت عمل جراحي پيوند شريان کرونري در رابطه با جنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۶۲ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تعيين فاکتورهاي موثر در نياز به دريافت خون بيماران تحت عمل جراحي پيوند شريان کرونري در رابطه با جنس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال خون
مقاله پيوند شريان کرونر
مقاله حجم خون
مقاله هماتوکريت
مقاله جنس بيماران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده قنواتي منير
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري قره باغ الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نياز به دريافت خون در اعمال جراحي زنان با ميزان کم هماتوکريت قبل از عمل قابل توجيه است، اما ساير فاکتورهاي موثر بر دريافت خون نيز مطرح هستند. هدف از اين مطالعه تعيين فاکتورهاي موثر در نياز به تزريق خون در اعمال جراحي پيوند شريان کرونر در رابطه با جنس مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه، آينده نگر و مقطعي ۵۰۰ بيمار (۳۰۶ مرد و ۱۹۴ زن) با وضعيت فيزيکي I و  II براي عمل جراحي انتخابي پيوند شريان کرونر تحت بيهوشي عمومي در مدت يک سال در بيمارستان قلب تهران مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات هر بيمار بر اساس دريافت خون کامل، پلاسماي تازه يخ زده (FFP) و پلاکت در ضمن عمل و بعد ازآن و فاکتور هايي چون جنس، سن، وزن، قد، سطح بدن (BSA)، طول مدت عمل جراحي، هماتوکريت قبل و بعد از عمل، حجم خون قبل از عمل، در بيمارستان ثبت شد. نتايج با استفاده از تست هاي آماري t و X2 و رگرسيون خطي مورد ارزيابي قرار گرفتند. مقدارP کمتر از ۰٫۰۵ از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ۵۷٫۲ درصدزنان (۱۱۱ نفر) و ۳۹٫۹ درصد مردان (۱۲۱ نفر) خون دريافت کردند. ميانگين مجموع خون دريافت شده در زنان ۱٫۶ واحد در ضمن عمل جراحي و ۲٫۶ واحد در طول مدت بستري در بيمارستان و در مردان ۱٫۱ واحد در ضمن عمل و ۱٫۸ واحد در طول مدت بستري بود. با توجه به متغيرهايي مانند، سن، سطح بدن، طول مدت عمل جراحي، ميزان هماتوکريت قبل و بعد از عمل، حجم خون قبل از عمل، زمان پمپ و تعداد عروق پيوند شده که مورد بررسي قرار گرفتند، در مجموع در ضمن عمل جراحي و مدت بستري در بيمارستان زنان خون بيشتري دريافت کردند (p>0.05).
بحث و نتيجه گيري: ميزان دريافت خون در بيماران زن تحت عمل جراحي پيوند شريان کرونر تحت تاثير عواملي چون، سن، سطح بدن، هماتوکريت بعد از عمل و در بيماران مرد تحت تاثير متغيرهايي چون افزايش طول مدت جراحي کاهش حجم خون و هماتوکريت قبل از عمل مي باشد.