مقاله تعيين فراواني سوء مصرف مواد افيوني دربيماران با درد مزمن جسماني به عنوان علت اصلي روي آوردن به مواد مخدر مراجعين به مرکز درماني ترک اعتياد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۸۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تعيين فراواني سوء مصرف مواد افيوني دربيماران با درد مزمن جسماني به عنوان علت اصلي روي آوردن به مواد مخدر مراجعين به مرکز درماني ترک اعتياد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد مزمن جسماني
مقاله سوء مصرف مواد ا فيوني
مقاله ترک اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيديان سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي زاده سيده ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك سرشت سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: سياح برگرد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
يکي از علل گرايش به سوء مصرف مواد مخدر، ابتلا به درد مزمن جسماني غير سرطاني ذکر شده است. آگاهي از شيوع آن از نظر پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد و همچنين برنامه ريزي آموزشي پزشکي مهم است. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع افرادي که به دليل تسکين دردهاي مزمن جسماني به سوء مصرف مواد مخدر روي مي آورند، صورت پذيرفته است.
روش کار
اين مطالعه توصيفي مقطعي در اهواز در سال ۱۳۸۵- ۱۳۸۷ انجام شد. ابتدا توسط يک مطالعه پيلوت شيوع اوليه معتادين مبتلا به درد مزمن معين شد. حجم نمونه با ضريب اطمينان ۹۵% و d=0.6 محاسبه شد. بيماراني که جهت تسکين به موادگرايش داشته اند، براي يافتن منبع جسمي معاينه فيزيکي شدند و شدت دردشان بر اساس معيارVAS ثبت گرديد. براي بررسي وضعيت رواني آنها، دو متخصص روانپزشک جداگانه با تمام آنان مصاحبه کرده و پرسشنامه SCL90 را براي هرکدام تکميل نمودند، تشخيص اختلال رفتاري بر اساس معيارهاي DSM IV TR بود. از آمار توصيفي و آزمون مجذور مربع ها براي تجزيه و تحليل يافته ها، استفاده شد.
نتايج
جمعيت مورد مطالعه ۲۲۴ نفر، ۲۲۱ مرد و۳ زن بودند. ۲۱ نفر (۹٫۳%) قبل از اعتياد به دليل دردهاي مزمن جسمي غيرسرطاني به مواد مخدر گرويده بودند. مصاحبه باليني اختلالات رواني در افرادي که به دلايلي غير درد جسماني معتاد بودند، بيشتر بود، ولي اين اختلاف معني دار نبود (P<0.0972).
نتيجه گيري
تعدادي از معتادين به مواد مخدر جهت تسکين درد و نه انحراف رفتاري به سوء مصرف مواد هدايت مي شوند که جهت پيشگيري و درمان اعتياد بايد بدان توجه خاص نمود.