مقاله تعيين فراواني پنوموني پنوموكوكي از طريق جدا كردن آنتي ژن پنوموكوك در ادرار با روش ايمونوكروماتوگرافي (Binax NOW) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تعيين فراواني پنوموني پنوموكوكي از طريق جدا كردن آنتي ژن پنوموكوك در ادرار با روش ايمونوكروماتوگرافي (Binax NOW)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني باکتريال حاد
مقاله استرپتوکوک پنومونيه
مقاله آنتي ژن ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعلي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثميله
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي طاهر مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي افشار آرش
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي آذردخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استرپتوكوك پنومونيه شايعترين علت پنوموني اكتسابي از جامعه مي باشد. جداسازي پنوموكوك از خلط فقط عفونت احتمالي را مطرح مي سازد زيرا احتمال ناقلي آن وجود دارد. تشخيص قطعي با جدا سازي پنوموكوك از مايعات استريل و خون است. درصد واقعي كشت خون مثبت در پنوموني پنوموكوكي حدود %۱۵-۳۰ موارد است. اضافه كردن تست آنتي ژن پنوموكوك در ادرار به روش هاي معمول آزمايشگاهي، تشخيص پنوموكوك را %۳۸٫۹ افزايش مي دهد. هدف از انجام اين پژوهش تعيين فراواني پنوموني پنوموكوكي در پنوموني هاي باكتريال با استفاده از روش جدا كردن آنتي ژن پنوموكوك در ادرار بود.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، بيماراني كه با پنوموني باكتريال حاد در سال ۱۳۸۶ در بيمارستان رسول اكرم بستري شده و سن بالاي ۱۸ سال داشتند، وارد مطالعه شدند. از نمونه ادراري بيماران تست تعيين آنتي ژن ادراري با روش ايمونوكروماتوگرافي با استفاده از كيت Binax NOW Streptococcus pneumoniae test انجام شد. خون تمام بيماران كشت شد. بيماران با جراحي الكتيو كه هيچگونه عفونتي نداشتند به عنوان گروه كنترل وارد مطالعه شدند. براي متغيرهاي كمي از ميانگين و انحراف معيار و براي متغيرهاي كيفي از درصد استفاده شد.
يافته ها: از ۴۳ بيمار مبتلا به پنوموني ۲۶
(%۶۰٫۵) نفر مرد و ۱۷ (%۳۹٫۵) نفر زن بودند. ميانگين سني آنها ۵۵٫۴۷ (±۲۲٫۴۶ انحراف معيار) سال بود. پنوموكوك از ۲ بيمار (%۴٫۶۵) از طريق كشت (يك كشت خون و يك كشت مايع پلور) و در ۵ بيمار (%۱۱٫۶) از طريق تست آنتي ژن ادراري جدا شد. فقط در فصل زمستان و بهار پنوموكوك ديده شد. تعداد لكوسيت نرمال در ۲ نفر و لكوسيتوز در ۳ نفر ديده شد. در ۴ مورد انفيلتراسيون لوبار و در يك مورد پلورزي ديده شد. در ۲ موردي كه كشت مثبت پنوموكوك (خون و پلور) وجود داشت، تست آنتي ژن ادراري مثبت بود. در هيچ موردي از ۴۳ مورد كنترل، آنتي ژن پنوموكوك در ادرار جدا نشد.
نتيجه گيري: جداسازي آنتي ژن پنوموكوك از ادرار در ۵ (%۱۱٫۶) مورد گزارش شد. در گروه كنترل هيچ موردي از تست مثبت آنتي ژن ادراري ديده نشد كه نشان دهنده شيوع كم ناقلي پنوموكوك در بالغين در اين مطالعه است. اين مطالعه نشان داد كه بررسي آنتي ژن ادراري از نظر پنوموكوك راه مناسبي جهت تشخيص پنوموكوك در بالغين بوده و امكان تشخيص را افزايش مي دهد.