مقاله تعيين فرسايش پذيري نهشته هاي منفصل با استفاده از معادله جهاني فرسايش آب (روش USLE) در حوزه آبخيز دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تعيين فرسايش پذيري نهشته هاي منفصل با استفاده از معادله جهاني فرسايش آب (روش USLE) در حوزه آبخيز دماوند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش
مقاله USLE
مقاله نهشته هاي منفصل
مقاله حوزه آبخيز دماوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: احزن کيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش، فرايندي است که طي آن ذرات خاک از بستر خود جدا شده، به کمک يک عامل انتقال دهنده به مکان ديگر حمل گرديده، رسوب مي نمايد. فرسايش و رسوب اکنون از معضلات عمده در حوزه هاي مختلف ايران است و تعيين ميزان فرسايش و رسوب بسيار با اهميت است.
مشخص نمودن ميزان فرسايش در حوزه هاي آبخيز به طرق مختلفي انجام مي پذيرد که مي توان به مطالعات رسوب شناسي، روش PSIAC، روش EPM، روش GIS و… اشاره نمود. در اين تحقيق براي تعيين ميزان فرسايش سازندهاي ماقبل کواترنر نسبتا غير منفصل و سازندهاي کواترنر به فرسايش در حوزه آبخيز دماوند از روش USLE استفاده گرديده است. بدين منظور تعداد ۱۸ نمونه از نهشته هاي منفصل حوزه آبخيز دماوند برداشت و سپس با اعمال عوامل موثر در معادله جهاني فرسايش آب در آنها، ميزان هدر رفت خاک اين قبيل نهشته ها محاسبه گرديده است. نتايج نشان داد که بيشترين هدر رفت خاک مربوط به سازند قرمز زيرين و بيشترين ميزان فرسايش مربوط به سازند هزار دره مي باشد. با توجه به اينکه سازندهاي هزاردره، قرمز زيرين وبالايي نزديک به آبراهه اصلي و خروجي حوزه و سد در حال احداث ماملو هستند بنابراين بايستي براي جلوگيري از فرسايش و توليد رسوب براي سد در حال احداث عمليات کنترل رسوب و آبخيزداري اجرا شود.