مقاله تعيين فلزات سنگين کادميوم و سرب در سبزي هاي خوراکي کاهو، نعناع و تره کشت شده در اراضي مختلف جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعيين فلزات سنگين کادميوم و سرب در سبزي هاي خوراکي کاهو، نعناع و تره کشت شده در اراضي مختلف جنوب تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي جفت شده القايي
مقاله جذب اتمي کوره گرافيتي
مقاله سبزي ها
مقاله سرب
مقاله کادميوم
مقاله مايکروويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيويان راد محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: لاريجاني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين تحقيق جهت ارزيابي آلودگي ناشي از عناصر کادميوم و سرب در برخي سبزي هاي خوراکي، غلظت اين عناصر درنمونه هاي کشت شده در پنج منطقه جنوب تهران بررسي شد.
مواد و روش ها: ميزان کادميوم و سرب ﭘس از هضم نمونه هاي سبزي توسط مايکروويو بوسيله دستگاه ﭘلاسماي جفت شده القايي و جذب اتمي کوره گرافيتي اندازه گيري شد. حد تشخيص براي سرب و کادميوم بترتيب برابر ۰٫۱۲mgg-1 و ۰٫۶mgg-1 و همچنين تکرار ﭘذيري روش برابر با ۱٫۵۶ درصد و ۰٫۳ درصد محاسبه گرديد.
يافته ها: در مورد سرب و کادميوم بيشترين آلودگي در نمونه تره بترتيب
۰٫۱۴mgkg-1 و ۰٫۱۵mgkg-1 بر اساس وزن تازه سبزي تعيين شد که از مقادير مجاز براي مصرف انسان بر اساس اتحاديه اروپا (۰٫۱mgkg-1 وزن سبزي تازه) بيشتر بوده است.
نتيجه گيري: در اين تحقيق اختلاف بين ميانگين غلظت کادميوم درسه نمونه تره، کاهو و نعناع در مناطق مورد مطالعه معني دار بوده است. اما در مورد سرب اختلاف معني داري مشاهده نشد.