مقاله تعيين فون پشه هاي خاکي شهرستان شيراز در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تعيين فون پشه هاي خاکي شهرستان شيراز در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز جلدي
مقاله فون
مقاله پشه خاکي
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسوليان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افسركازروني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي جاني علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبرپور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شهرستان شيراز به عنوان يکي از کانون هاي مهم ليشمانيوز جلدي نوع شهري و روستايي در ايران به شمار مي آيد و تاکنون مطالعه دقيقي در رابطه با فون پشه هاي خاکي موجود در سطح شهرستان انجام نشده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسي و شناسايي ناقلين احتمالي ليشمانيوز جلدي نوع شهري و روستايي در سطح شهرستان بوده است.
روش کار: مطالعه حاضريک مطالعه توصيفي است. پشه هاي خاکي با استفاده از روش تله چسبان (Sticky Trap) در خرداد، تير و شهريور سال ۱۳۸۶ در مناطق و محلات مختلف شهر شيراز و همچنين روستاهاي اطراف شهر صيد شدند. پشه هاي صيد شده با استفاده از کليد تشخيصي نديم و جواديان تعيين هويت شدند.
يافته ها: از مجموع ۱۳۲۲ پشه خاکي صيد شده، يک زير جنس از جنس (Grassomyia spp) Sergentomyia و ۱۰ گونه شامل سه گونه از جنس (P. papatasi, P. tobbi, P. sergenti) Phlebotomus و هفت گونه از جنس Sergentomyia  تعيين هويت شدند. گونه  P. papatasiدر ۸ منطقه، گونه P. sergenti در ۲ منطقه و گونه S. sintoni در يک منطقه از ۱۱ منطقه مورد مطالعه، به عنوان گونه غالب شناسايي شدند.
بحث و نتيجه گيري: غالب بودن گونه P. papatasi در مناطق حاشيه نشين شهر شيراز و روستاهاي اطراف و همچنين غالب بودن گونه P. sergenti در مناطق شهرنشين دلالت بر وجود گونه هاي مذکور به عنوان ناقلين احتمالي به ترتيب ليشمانيوز جلدي نوع روستايي در مناطق روستايي و نوع شهري در مناطق شهرنشين مي باشد. به منظور تعيين ناقلين قطعي ليشمانيوز جلدي نوع شهري و روستايي در سطح شهرستان، نيازمند بررسي مولکولي ناقلين مي باشد.