مقاله تعيين قابليت هضم پروتئين کنجاله هاي سويا، آفتاب گردان و کلزا با استفاده از خروس بالغ سالم و سکوم برداري شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين قابليت هضم پروتئين کنجاله هاي سويا، آفتاب گردان و کلزا با استفاده از خروس بالغ سالم و سکوم برداري شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابليت هضم پروتئين
مقاله كنجاله سويا
مقاله كلزا
مقاله آفتاب گردان
مقاله خروس بالغ سالم
مقاله سكوم برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب فر اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نوري امام زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: قمصري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كركودي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور تعيين قابليت هضم پروتئين خام کنجاله هاي سويا، آفتاب گردان و کلزا با استفاده از تعداد ۴۴ قطعه خروس هاي بالغ (سالم و سكوم برداري شده) در قالب طرح کاملاً تصادفي صورت گرفت. مقادير قابليت هضم پروتئين براي كنجاله هاي سويا، كلزا و آفتاب گردان تفاوت معني داري نشان داد (۰۰۱/P<۰) در نتيجه مقادير قابليت هضم ظاهري و حقيقي به ترتيب ۵۳/۸۵ و ۷۱/۸۶، ۰۳/۸۲ و ۰۲/۸۳، ۴۰/۸۳ و ۹۰/۸۴ درصد بود. سكوم برداري خروس هاي بالغ سبب كاهش قابليت هضم ظاهري و حقيقي پروتئين به مقدار ۷۸/۲ و ۹۴/۲ درصد براي كنجاله هاي سويا، ۱۱/۳ و ۲۹/۳ درصد براي كنجاله هاي كلزا و مقدار ۰۶/۳ و ۳۱/۳ درصد براي كنجاله آفتاب گردان شد (۰۵/P<۰) سكوم برداري سبب كاهش اثرات ميكروارگانيسم هاي روده بزرگ بر تركيبات غيرقابل هضم كنجاله ها و افزايش دقت در برآورد ارزش غذايي كنجاله هاي آزمايشي شده و اين تأثيرات به تركيبات شيميايي و كيفيت غذايي كنجاله ها بستگي دارد.