مقاله تعيين قطر لوله هاي زهکش عرضي جاده هاي جنگلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تعيين قطر لوله هاي زهکش عرضي جاده هاي جنگلي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاده
مقاله جنگل
مقاله زهکش عرضي
مقاله لوله
مقاله قطر
مقاله زيرحوزه
مقاله روش شماره منحني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مزدي رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعليان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احداث جاده هاي جنگلي روند طبيعي حرکت آب را مختل مي کند. براي جلوگيري از تخريب منطقه و هدايت آب نهرها و خط القعرها، احداث کانال کناري و لوله هاي زهکش عرضي ضروري مي باشد و تعيين قطر اين لوله ها، به آگاهي از دبي آب منطقه و ويژگي هاي فيزيوگرافي، پوشش گياهي و کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه بستگي دارد. به منظور تعيين ميزان دبي آب زيرحوزه و به تبع آن تعيين ميزان و مقدار قطر لوله هاي عرضي جاده هاي جنگلي و براي خروج آب از زيرجاده به منظور عمليات زهکشي براي جلوگيري از تخريب منطقه، مطالعـه اي در حوزه آبخيز ظالم رود در ۲۷ زيرحـوزه که تـوسط نـرم افـزار Arc view ايجاد شده، صورت گرفت. با استفاده از روش شماره منحني (سازمان حفاظت خاک آمريکا) با دوره بازگشت ۲۵ سال، شدت جريان هر يک از زيرحوزه ها، برحسب فوت مکعب بر ثانيه محاسبه شد. آن گاه با استفاده از نموگراف تعيين قطر لوله هاي سيماني، قطر هر يک از لوله هاي زيرحوزه به دست آمد. نتايج نشان داد که قطر لوله ها از ۳۸ سانتي متر تا ۱۵۶ سانتي متر متغير بودند. آن گاه براي دست يابي به بهترين قطر لوله ها در منطقه کوهستاني، زيرحوزه لوله هاي با قطر کمتر از ۶۰ سانتي متر با هم تلفيق شدند تا مناسب ترين قطر براي هر يک از زيرحوزه ها به دست آيد. در نتيجه با تکيه بر نتايج حاصله در برخي از زيرحوزه ها، قطر لوله هاي موجود با ميزان قطر لوله هاي برآوردي همسان نبوده و نيازمند کاهش يا افزايش مي باشد که در نتيجه منجر به کاهش هزينه هاي احداث لوله گذاري و تعمير جاده هاي با قطرهاي نامناسب خواهد شد.