مقاله تعيين كارايي مصرف آب آبياري حوضه آبريز قره قوم با تاکيد بر محدوديت هاي وزني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تعيين كارايي مصرف آب آبياري حوضه آبريز قره قوم با تاکيد بر محدوديت هاي وزني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله حوضه آبريز قره قوم
مقاله محدوديت هاي وزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنجري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به توليدات كشاورزي، افزايش كارايي مصرف آب آبياري علاوه بر افزايش توليد به ازاي هر واحد آب مصرفي باعث استفاده پايدار از منابع محدود آب مي شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل هاي CCR و BCC كارايي نسبي واحدهاي تصميم گيرنده حوضه آبريز قره قوم (استان خراسان رضوي) تعيين شد. با استفاده از مدل BCC با محدوديت هاي وزني، كارايي مصرف آب آبياري بر اساس قضاوت هاي ارزشي واحدهاي تصميم گيرنده بررسي شد. نتايج نشان داد کارايي واحدها در مدلCCR و BCC درحالت بدون محدوديت وزني به طور قابل توجهي پايين مي باشد. بر اساس نتايج مدل BCC با محدوديت هاي وزني، اكثر واحدهاي تصميم گيرنده كارا بودند. مقادير هدف نهاده ها و محصول براي واحدهاي ناکارا تعيين شد. با توجه به يافته ها، يك سياست قيمتي مناسب براي نهاده آب و دوره هاي آموزشي و ترويجي در بهبود كارايي واحدهاي مورد مطالعه مي تواند موثر مي باشد.