مقاله تعيين كارايي ميكوريزا و ازتوباكتر تحت تاثير سطوح مختلف فسفر بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت علوفه اي رقم سينگل كراس ۷۰۴ در اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تعيين كارايي ميكوريزا و ازتوباكتر تحت تاثير سطوح مختلف فسفر بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت علوفه اي رقم سينگل كراس ۷۰۴ در اراك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله عملكرد
مقاله اجزا عملكرد
مقاله ازتوباكتر
مقاله ميكوريزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: برجي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيتروژن و فسفر از مهمترين عناصر مغذي ضروري براي گياهان هستند كه رشد و عملكرد آنها را افزايش مي دهند. كمبود اين مواد مغذي در خاك معمولا با كاربرد كودهاي شيميايي جبران مي شود و اين درحالتي است كه مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي اثرات مضري بر روي محيط زيست از خود باقي مي گذارند. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي تاثير كاربرد باكتري ازتوباكتر و قارچ ميكوريزا به عنوان دو نوع كود بيولوژيكي و فسفر (سوپر فسفات تريپل) به عنوان كود شيميايي انجام شد. اثرات سه عامل ازتوباكتر (تلقيح شده و نشده)، ميكوريزا (تلقيح شده و نشده)، و فسفر (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار) با استفاده از يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مركز تحقيقات جهاد كشا ورزي و منابع طبيعي استان مركزي (اراك) ارزيابي شد. نتايج بررسي هاي اثرات اصلي و متقابل سه عامل ذكر شده روي برخي از صفات، نظير عملكرد ماده خشك، تعداد دانه در رديف، تعداد رديف در بلال و وزن بلال نشان دادند كه همزيستي ميكوريزا باعث افزايش جذب عناصر معدني و اصلاح وضعيت تغذيه اي گياه شد. همچنين ازتوباكتر از طريق تثبيت بيولوژيكي نيتروژن و توليد متابوليت هاي محرك رشد، صفات بررسي شده را به نحو معني داري تحت تاثير قرار داد. اثرات متقابل ميكوريزا و ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار سوپر فسفات تريپل بيشترين تاثير مفيد را روي صفات فوق داشت. اين نتايج نشان دادند اگر چه هر عامل به تنهايي اثر مثبتي روي رشد و عملكرد و ساير خصوصيات داشت اما اثرات متقابل آنها تاثيرات بيشتري داشت. اين مطالعه نشان داد كه كاربرد ميكوريزا و ازتوباكتر علاوه بر كاهش كاربرد فسفر (به ميزان ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار) نه تنها عملكرد را به صورت كمي كاهش نداد، بلكه باعث ارتقا عملكرد كيفي گياه نيز شد.