مقاله تعيين كشش قيمتي و بررسي هزينه و كاربرد آب دو گروه خانوار شهري با مالكيت شخصي و اجاره اي در منطقه مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تعيين كشش قيمتي و بررسي هزينه و كاربرد آب دو گروه خانوار شهري با مالكيت شخصي و اجاره اي در منطقه مرودشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شهري
مقاله منازل اجاره اي و شخصي
مقاله كشش قيمتي تقاضا
مقاله استون – گري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي هزينه و مصارف آب در دو گروه خانوار شهري با مالكيت شخصي و همچنين با مالكيت اجاره اي و تخمين توابع تقاضا و كشش قيمتي تقاضاي آب خانوارهاي شهري در فصل هاي مختلف در شهرستان مرودشت در استان فارس بوده است. داده هاي مورد نيازبا مراجعه مستقيم به ادارات ذيربط و استفاده از فهرست صورت حساب هاي مشتركان نمونه، و همچنين از راه پرسشنامه و تكميل آنها، جمع آوري گرديد. حجم نمونه ۵۰ خانوار بوده كه به روش نمونه گيري طبقه بندي شده مشخص گرديد. جهت برآورد توابع تقاضاي آب از شبيه استون -گري و تحليل برگشتي استفاده شد. اين مطالعه در سال ۱۳۸۶ انجام گرديد. نتايج نشان دادند كه ميانگين اندازه خانوار در دو گروه داراي منازل با مالكيت شخصي و اجاره اي به ترتيب ۳٫۰ و ۱٫۸ نفر است. اندازه مصرف آب خانگي براي خانوارهاي نمونه در منازل شخصي نسبت به منازل اجاره اي در فصل هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب ۱۲٫۰، ۹٫۶، ۷٫۵ و ۱۲٫۵ درصد افزايش نشان مي دهد. قيمت آب براي خانوارهاي شهري مورد مطالعه با در نظر گرفتن ملكي و اجاره اي بودن آن به ترتيب ۳۹۴٫۵ و ۳۸۷٫۰ ريال به ازاي هر مترمكعب مشخص گرديد. ميانگين هزينه مصرف آب خانگي خانوارهاي نمونه براي منازل با مالكيت شخصي در بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب ۴۸۹۵۲، ۵۵۰۰۲، ۴۹۸۶۷ و ۴۶۰۰۲ ريال، و براي خانوارهاي نمونه در منازل اجاره اي به ترتيب ۴۳۹۸۳، ۵۰۲۷۴، ۴۶۲۲۹ و ۴۱۲۸۵ ريال محاسبه شد. بر اساس برآورد در روش استون – گري، متغيرهاي توضيحي به كار رفته در شبيه توانسته اند كه در فصل هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب ۲۸، ۲۳، ۲۲ و ۲۴ درصد از تغييرات متغير وابسته (تقاضاي آب خانگي) را توجيه نمايند. سطح حداقل معيشت لازم براي آب در كل دوره، فصل هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب ۲۱۹٫۹، ۵۵٫۶، ۷۱٫۱، ۶۴٫۸ و ۵۲٫۹۷ مترمكعب برآورد شده است. در اين روش، تقاضاي آب در فصل هاي گوناگون نسبت به قيمت آن كشش ناپذير است.