مقاله تعيين كننده هاي ساختاري و سرمايه اي سبك زندگي سلامت محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: تعيين كننده هاي ساختاري و سرمايه اي سبك زندگي سلامت محور
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك زندگي سلامت محور
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله سرمايه اقتصادي
مقاله رفتارهاي مرتبط با سلامت
مقاله جامعه شناسي پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اقدم محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو يا سه دهه گذشته، مفهوم سبک زندگي به طور عام و سبک زندگي سلامت محور به طور خاص، توجه بسياري از متفکران اجتماعي، پژوهش گران سلامت و جامعه شناسان پزشکي را به خود جلب کرده است. در يك نگاه دقيق، سبك زندگي سلامت محور به عنوان پديده اي چند علتي، چند بعدي و چند دلالتي به الگوهاي جمعي رفتار مربوط مي شود كه به مسايل تهديدكننده سلامت افراد مي پردازد تا از اين طريق بتواند تضمين كننده سلامت ايشان باشد. نگاهي دقيق به ادبيات موضوع نشان مي دهد كه برخي پژوهش گران در پي تبيين الگوهاي رفتاري سلامت هستند؛ در حالي كه بعضي ديگر در پي تبيين آن با تعيين كننده هايي چون انتخاب هاي فردي برآمده اند. اين انتخاب ها در يک خلا اجتماعي، سياسي و فرهنگي صورت نمي گيرد و انواع تعيين كننده هاي زمينه اي چون جنس، طبقه، وضعيت تاهل و اشتغال بر آن تاثير گذارند. با اتخاذ رويکردي مشابه و با اتکا به پيشينه جامعه شناسي پزشكي، اين مقاله در پي مطالعه پيمايشي سبك زندگي سلامت محور و تعيين كننده هاي سرمايه اي و زمينه اي آن در ميان شهروندان بالاي ۱۵ سال تبريز است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه سبك زندگي سلامت محور شهروندان برحسب جنسيت، سن و وضعيت تاهل آن ها متفاوت است و اشكال متفاوت سرمايه انساني (اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) با سبك زندگي سلامت محور شهروندان رابطه معني داري دارد.