مقاله تعيين محدوده مرجع اچ دي ال کلسترول در گروه هاي مختلف قومي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين محدوده مرجع اچ دي ال کلسترول در گروه هاي مختلف قومي اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اچ دي ال کلسترول
مقاله محدوده مرجع
مقاله سن
مقاله جنس
مقاله نژاد
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمدطه
جناب آقای / سرکار خانم: داير ديان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي هنومرور عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: الركابي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوامل متعددي مي توانند بر محدوده طبيعي اچ دي ال کلسترول اثر گذار باشند که يکي از اين عوامل قوميت افراد است. لذا بر آن شديم تا تاثير قوميت را بر محدوده طبيعي اچ دي ال کلسترول در گروه هاي مختلف سني و در هر دو جنس مذکر و مونث در شهرستان اهواز بررسي نمایيم.
روش بررسي: از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانگاهي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز به روش تصادفي نمونه برداري گرديد. در مجموع ۶۰۱ فرد مونث و ۶۱۷ فرد مذکر انتخاب شدند و به سه گروه قومي لر، عرب و فارس و سه گروه سني ۱۵-۱ سال، ۵۴-۱۶ سال و بيشتر از ۵۴ سال تقسيم شدند و مورد ارزيابي قرار گرفتند. اچ دي ال کلسترول اين افراد طبق روش کالريمتريک تعيين شد. جهت آناليز داده ها از نرم افزار spss (version17.0) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين اچ دي ال کلسترول در سه گروه سني مونث تفاوت معني داري نشان داد (P<0.0001)، در حالي که اين ميانگين در گروه هاي سني مختلف مذکر تفاوت معني داري نداشت (P=0.630) در گروه مذکر ميانگين اچ دي ال کلسترول در قوميت هاي مختلف تفاوت معني دار داشت (P<0.05). در اين گروه بيشترين ميانگين مربوط به افراد لر و کم ترين ميانگين مربوط به افراد عرب بود. در افراد مؤنث ميانگين اچ دي ال کلسترول در قوم هاي متفاوت تفاوت معني داري نشان نداد (P=0.743).
نتيجه گيري: در گروه افراد مذکر براي قوم هاي مختلف و در گروه افراد مؤنث براي سنين مختلف در محدوده طبيعي تفاوت معني دار است.