مقاله تعيين مدل براي تخمين وزن واقعي بيماران بيهوش شده با استفاده از وزن سر و تخمين بيهوشي دهنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تعيين مدل براي تخمين وزن واقعي بيماران بيهوش شده با استفاده از وزن سر و تخمين بيهوشي دهنده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمين وزن واقعي
مقاله بيهوشي
مقاله بيمار اورژانسي
مقاله مراقبت ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ادريسي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي روانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: محاسبه وزن بيماران براي تعيين مقدار داروي مورد نياز بيهوشي يک اقدام پايه و اوليه مي باشد. در بعضي از شرايط اورژانسي و بيماران بد حال امکان اندازه گيري مستقيم وزن بيمار وجود ندارد. هدف اين مطالعه تعيين مدلي مناسب با استفاده از اندازه گيري وزن سر و تخمين وزن بوسيله بيهوشي دهنده جهت تعيين وزن واقعي بيمار است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي تشخيصي ۴۲۵ بيمار بزرگسال که مقرر بود تحت بيهوشي و عمل جراحي قرار گيرند توسط ترازو وزن شدند و سپس توسط ۱۶ نفر از کارشناسان و تکنسينهاي بيهوشي مشاهده شدند و وزن بيماران توسط بيهوشي دهنده تخمين زده شد و بعد از بيهوشي وزن سر در وضعيت بدني ۱۰ درجه Supine با يک ترازوي اطفال توزين گرديد. نتايج با استفاده از جدول، نمودار و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي يک و دو متغيره مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۱۱٫۵±۴۷٫۷ سال و سابقه کار پرسنل بيهوشي برابر ۵٫۳±۸٫۸ سال بوده است. ميانگين وزن سر برابر ۱٫۵±۵ کيلوگرم و ميانگين وزن واقعي بيماران برابر ۱۳٫۷±۶۵٫۲ کيلوگرم بود و وزن تخمين زده شده توسط پرسنل بيهوشي ۱۱٫۷±۶۵٫۷ کيلوگرم بود. رابطه وزن سر و وزن واقعي معني دار بود و همبستگي مثبت بين وزن سر و وزن واقعي وجود داشت (r=0.337) و ضريب همبستگي بين وزن سر همراه با تخمين بيهوشي دهنده با وزن واقعي r=0.337 بوده است. در مدل بدست آمده ضرايب وزن سر و وزن تخمين بيهوشي دهنده بترتيب ۱٫۲ و۰٫۹۴  و مقدار ثابت مدل ۲- بوده است.
استنتاج: اضافه کردن وزن اندازه گيري شده سر به وزن تخمين زده شده توسط بيهوشي دهنده موجب دقت بيشتر در تخمين وزن زير مي شود.