مقاله تعيين مدل بهينه پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: تعيين مدل بهينه پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله سود
مقاله اقلام تعهدي
مقاله تفکيک سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجوه نقد از منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است و پيش بيني وجوه نقد براي دوره هاي آتي، از مهم ترين ضروريت هاي مديريت واحدهاي اقتصادي است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري براي اتخاذ تصميم هاي مالي و سرمايه گذاري، نيازمند اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهاي تجاري را وجوه نقد عملياتي تشکيل مي دهد. پژوهش هاي پيشين مدل هاي متعدد و متفاوتي را براي پيش بيني وجوه نقد عملياتي واحدهاي تجاري، مورد آزمون قرار داده اند. تفاوت مدل ها مربوط به متغيرهاي مستقلي است که استفاده کرده اند. هدف اين مقاله، مقايسه توانايي اين مدل ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعيين مدل بهينه پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي براي شرکت هاي ياد شده است. در اين راستا، ۷۳ شرکت واجد شرايط در بازه زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۶ انتخاب و با استفاده از داده هاي تركيبي، بررسي شدند. از روش هاي آماري ضريب همبستگي و رگرسيون خطي براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي t،f  و دوربين – واتسن براي آزمون ضريب برآوردهاي متغيرهاي مدل رگرسيوني و آزمون فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است.
يافته هاي پژوهش بيان گر آن است که تفکيک سود به اجزاي نقدي و تعهدي، توانايي پيش بيني جريان هاي نقدي را افزايش مي دهد. همچنين، مدل پيش بيني جريان هاي نقدي مبتني بر سود تفکيک شده به شش جزء نقدي و تعهدي، بهتر از بقيه مدل هاي مورد آزمون مي تواند جريان هاي نقدي عملياتي آتي را پيش بيني کند.