مقاله تعيين مدل رياضي هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتورهاي نيوهلند مدل TM155 و والترا ۸۴۰۰ در استان هاي مرکزي و فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مدل رياضي هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتورهاي نيوهلند مدل TM155 و والترا ۸۴۰۰ در استان هاي مرکزي و فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رياضي
مقاله تعمير و نگهداري
مقاله تراکتور
مقاله نيو هلند TM155
مقاله والترا ۸۴۰۰

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي ميغاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتورهاي جديد، بخش عمده اي از هزينه هاي کاربري ماشين ها است. برآورد هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتور از نظر بهره وري و مديريت در زمان جايگزيني بسيار مهم است. بر اين اساس ارایه يک مدل رياضي براي پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتورهاي نيو هلند TM155 و والترا ۸۴۰۰ به عنوان تراکتورهاي جديد وارداتي ضروري است. به اين منظور مطالعه اي در شهرستان هاي استان هاي مرکزي و فارس به روش نمونه گيري بر اساس تعداد تراکتور انجام گرفت. در اين مطالعه ،۱۰۰ پرسشنامه بين کاربران تراکتور نيو هلند مدل TM155 و ۱۰۰ پرسشنامه بين کاربران تراکتور والترا مدل ۸۴۰۰ در بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ توزيع گرديد. داده ها توسط برنامه هاي رايانه اي صفحه گسترده Excel و برنامه آماري SPSS براي تجزيه و تحليل هاي آماري و ترسيم نمودار و تعيين مدل مناسب پردازش گرديدند. از آزمون آماري t براي مقايسه ميانگين هزينه هاي تراکتور نيو هلند  TM155و والترا مدل ۸۴۰۰ و براي تعيين مدل مناسب از آزمون هاي آماريZ ،F  و ضريب تبيينR2  استفاده گرديد. ميانگين هزينه سالانه تعمير و نگهداري تراکتورهاي نيوهلند TM155 و والترا ۸۴۰۰ به ترتيب ۳۳۰۴ و ۳۶۳۵ ريال به ازاي هر ساعت کارکرد محاسبه گرديدند. ميانگين هزينه هاي تراکتوروالترا در سطح ۵ درصد اطمينان، از تراکتور نيوهلند بيشتر بود. در اين تحقيق مناسب ترين مدل رياضي براي تراکتورهاي موجود در استان هاي فارس و مرکزي ارایه گرديد.