مقاله تعيين مدل شايستگي منابع آب در مراتع نيمه استپي فريدونشهر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۸۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تعيين مدل شايستگي منابع آب در مراتع نيمه استپي فريدونشهر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي مرتع
مقاله منابع آبي
مقاله GIS
مقاله فريدونشهر
مقاله زاگرس مرکزي
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گويلي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: قصرياني فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: وهابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فاضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از مراتع کشور در مناطق خشک و نيمه خشک قرار دارند و حفاظت و استفاده صحيح از منابع آبي موجود اهميت زيادي دارد. کمبود آب، يا زيادي آن و يا عدم دسترسي به آن در مرتع به استفاده غير صحيح از اين منبع با ارزش منجر خواهد شد. هدف از اين بررسي تعيين شايستگي مرتع با در نظر گرفتن دسترسي دام به منابع آبي با استفاده از تکنيک سيستم اطلاعات جغرافيايي است. براي همين منظور بعد از انتخاب منطقه مورد مطالعه در منطقه فريدونشهر واقع در دامنه هاي زاگرس مرکزي ايران، با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي ۵۰۰۰۰: ۱، نقشه هاي رقومي ۲۵۰۰۰:۱ و همچنين بازديد هاي صحرايي از منطقه، محدوده اراضي مرتعي از ساير کاربري ها تفکيک گرديد. بعد از بررسي پوشش گياهي، تيپ بندي پوشش به روش فيزيونوميک- فلوريستيک (Physiognomic-Floristic System) انجام گرفت و براي تمامي منابع آبي موجود در منطقه، مختصات جغرافيايي به وسيله دستگاه GPS ثبت شد. در محيط نرم افزار GIS پس از تهيه نقشه DEM منطقه، نقشه شيب تهيه گرديد. براي تهيه نقشه نقاط هم فاصله از منابع آب، ابتدا موقعيت منابع آب به صورت يک نقشه نقطه اي تهيه گرديد و سپس با توجه به موقعيت منابع آب در سامان هاي عرفي، نقاط هم فاصله از منابع آب در هر سامان عرفي تهيه شد. در نهايت نقشه نقاط هم فاصله از منابع آب تمام سامان هاي عرفي با هم جمع شد و نقشه نقاط هم فاصله از منابع آب براي کل منطقه تهيه گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده از مدل شايستگي فاصله از منابع آب حدود ۸۱٫۱۳۱۴۴ هکتار (معادل ۶۴٫۷۱ درصد) از مراتع منطقه در طبقه شايستگي خوب (S1)، ۴۶۸۴٫۱۱ هکتار (معادل ۵۳٫۲۵ درصد) در طبقه شايستگي متوسط (S2) 517.25 هکتار (معادل ۸۱٫۲ درصد) در طبقه غير شايسته و هيچ سطحي از اراضي منطقه در طبقه شايستگي کم (۳S) قرار نگرفت. به طور کلي از نظر منابع آب مشکل جدي در منطقه مشاهده نشد، فقط در برخي مناطق دوري از منابع آب و شيب زياد سبب کاهش و يا محدوديت شايستگي منابع آب گرديد.