مقاله تعيين مزيت نسبي ارقام گوناگون برنج در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مزيت نسبي ارقام گوناگون برنج در استان مازندران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله ارقام برنج
مقاله شاخص هزينه منابع داخلي
مقاله روند تغييرات
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه برنج يکي از مهمترين غلات توليدي کشور بوده و استان مازندران بخشي از مناطق مهم در توليد اين محصول است، در اين مقاله مزيت نسبي ارقام گوناگون اين محصول در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفته است. آمار و داده هاي مورد نياز در اين مطالعه که شامل قيمت محصول و هزينه هاي توليد در سال هاي موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزي، مرکز آمار ايران و سايت سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو) بدست آمده و براي تعيين مزيت نسبي ارقام گوناگون برنج در مازندران (دانه بلند مرغوب، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزينه منابع داخلي در بين سال هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶ استفاده شده است. با استفاده از تابع لگاريتمي و روش رگرسيون هاي به ظاهر نا مرتبط عامل هاي کارآمد بر روند تغييرات اين شاخص تعيين شده است. بر اساس نتايج بدست آمده، با محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي مشخص شد که در دوره موردنظر و در استان مازندران، توليد برنج دانه بلند مرغوب بين سال هاي ۷۶ تا ۸۶، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بين سال هاي ۷۹ تا ۸۶ و برنج دانه کوتاه در سال ۷۸ و بين سال هاي ۸۰ تا ۸۶ از مزيت نسبي برخوردار بوده است. همچنين، متغيرهاي عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجي بر روي مزيت نسبي ارقام دانه بلند مرغوب، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغير هزينه سايه اي نهاده هاي تجارت ناپذير بر روي ارقام دانه کوتاه بيشترين تاثير را داشته اند. در ضمن، روند زماني تغييرات شاخص هزينه منابع داخلي نشان مي دهد که سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت در دوره زماني مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندي مثبت، اما محدود در جهت ايجاد مزيت نسبي براي ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.