مقاله تعيين مزيت نسبي ذرت دانه اي در الگوي بهينه کشت استان فارس: مطالعه موردي مناطق سرد خشک و نيمه خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تعيين مزيت نسبي ذرت دانه اي در الگوي بهينه کشت استان فارس: مطالعه موردي مناطق سرد خشک و نيمه خشک
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه اي
مقاله مزيت نسبي
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله فارس
مقاله الگوي بهينه کشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: پيكاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذرت دانه اي پس از گندم و جو به عنوان سومين محصول استراتژيک کشاورزي در جهان، اهميت دارد. در ايران نيز اين محصول به عنوان منبع اصلي تامين انرژي در تغذيه طيور داراي اهميت است. در اين پژوهش با استفاده از روش برنامه ريزي خطي، مزيت نسبي ذرت دانه اي با استفاده از داده هاي سال ۸۴ – ۱۳۸۳ در شهرستان هاي مناطق سرد خشک و نيمه خشک استان فارس مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از برآورد شاخص هاي مزيت نسبي نشان داد، با وجود اينکه ذرت دانه اي در همه شهرستان هاي مورد مطالعه استان فارس داراي مزيت نسبي است، تنها در شهرستان نيريز سطح زير کشت محصول ذرت دانه اي در الگوي بهينه کشت، افزايش مي يابد. همچنين مقايسه الگوي بهينه کشت ناشي از مدل هاي برنامه ريزي خطي با رتبه بندي محصولات بر اساس شاخص هاي مزيت نسبي بيانگر آن بود که محدوديت و ميزان دسترسي به منابع، منجر به انتقال مزيت نسبي در توليد، از محصولي به محصول ديگر مي شود. عامل هايي همچون سياست هاي حمايتي، تناوب زراعي و محدوديت منابع نيز مي تواند در مزيت نسبي، ترکيب و مقدار بهينه کشت، کارآمد باشند.