مقاله تعيين مشخصات ديناميکي سد پاکويما با استفاده از شتاب نگاشت هاي زلزله نورتريج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين مشخصات ديناميکي سد پاکويما با استفاده از شتاب نگاشت هاي زلزله نورتريج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد قوسي
مقاله پردازش داده هاي لرزه اي
مقاله تعيين هويت سيستم
مقاله فيلترگذاري خطي
مقاله روش تعيين هويت بازگشتي
مقاله حرکت غيريکنواخت زمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيشتر سدها، اگر نگوييم همه آنها، در نزديکي و يا بر روي گسل ها ساخته شده اند و جنبش قوي زمين ناشي از زمين لرزه هاي نزديک گسل، ممکن است آسيب هاي جدي بر اين سدها وارد نمايد. چنين آسيب هايي به طور معمول با تغيير در سختي سازه اي همراه مي باشد. در نتيجه پيش بيني عملکرد واقعي سد با تحليل غيرخطي امکان پذير خواهد بود. علاوه بر اين، روش هاي تحليل متداول در مهندسي سازه از ورودي يکنواخت زمين لرزه براي تحليل آنها استفاده مي کند، در صورتي که تغييرات قابل توجهي هم در دامنه و هم در محتويات فرکانسي زمين لرزه ها، در محل تماس شالوده با زمين پل هاي با دهانه بلند و سدهاي بزرگ ، روي مي دهد. هدف اصلي اين مطالعه تعيين مشخصات ارتعاشي، بررسي اثرات اندرکنش بر روي اين مشخصات، و سرانجام رديابي کردن رفتار غيرخطي سيستم سد – پي – مخزن با بکارگيري روش هاي تعيين هويت بر روي داده هاي پاسخ لرزه اي سد پاکويما مي باشد. مدل هاي ARX با استفاده از رهيافت ثابت در زمان و متغير در زمان و يا رهيافت بازگشتي براي تعيين مشخصات ديناميکي سد – پي – مخزن بکار گرفته شد. ميرايي هاي مودي، فرکانس هاي طبيعي و تابع پاسخ فرکانسي سيستم به دست آمد و فرکانس ها و ميرايي هاي به دست آمده با فرکانس ها و ميرايي هاي تعيين شده به وسيله ارتعاش اجباري و روش هاي تحليلي مقايسه گرديد. نتايج سازگاري مناسبي را با همديگر نشان مي دهند. همچنين در اين بررسي نشان داده مي شود که فرض ورودي يکنواخت، فرض واقع گرايانه اي نمي باشد و ممکن است به نتايج اشتباهي بيانجامد. سرانجام پارامترهاي مودي تابع زمان نيز برآورد گرديده است، اين روش يراي به دست آوردن مشخصات ديناميکي سد – پي – مخزن مفيد مي باشد، زيرا اين مشخصات در ارزيابي ايمني لرزه اي سازه هاي موجود بسيار حياتي هستند.