مقاله تعيين مشخصات روان سنجي مقياس درجه بندي SNAP-IV اجراي معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۸۴ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: تعيين مشخصات روان سنجي مقياس درجه بندي SNAP-IV اجراي معلمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس درجه بندي
مقاله اختلال کمبود توجه بيش فعالي
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله نقطه برش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالسادات ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: هوشياري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالسادات سيدجلال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمردي سيدابوالفتح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرسش نامه SNAP-IV، مقياس درجه بندي جهت تشخيص اختلال کمبود توجه بيش فعالي (ADHD) است که توسط Swanson،Nolan  و Pelham تاليف شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعيين مشخصات روان سنجي اين آزمون در جامعه دانش آموزان شهر تهران بود.
روش ها: بدين منظور از جامعه دانش آموزان شهر تهران ۱۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. سپس از آموزگاران اين دانش آموزان خواسته شد تا طبق مقياس SNAP-IV، دانش آموزان را ارزيابي کنند. ۳۰ نفر از دانش آموزان جهت مطالعات بازآزمايي بار ديگر مورد بازآزمون و جهت برآورد روايي ملاکي مورد مصاحبه باليني قرار گرفتند.
يافته ها: ضريب روايي ملاکي آزمون ۵۵ درصد بود و تحليل عاملي نشان داد که اين آزمون داراي ۲ عامل است که در مجموع ۷۱ درصد واريانس را تبيين مي کند. روايي محتوا نيز مورد تاييد متخصصان قرار گرفت. ضريب پايايي به روش بازآزمون برابر با ۸۸ درصد، آلفاي Cronbach برابر ۰٫۹۵ و ضريب حاصل از دو نيمه کردن ۷۳ درصد بود. نقطه برش در کل مقياس ADHD و هر کدام از خرده مقياس هاي ADD و HD به ترتيب برابر با ۲٫۰۸، ۲٫۱۰ و ۲٫۳۷ است. همچنين بين دختران و پسران از نظر شدت ADHD تفاوت معني دار وجود داشت و بين سن و شدت اختلال رابطه منفي مشاهده شد.
نتيجه گيري: آزمون مورد نظر با اطمينان بالايي در موقعيت هاي باليني قابل استفاده است.