مقاله تعيين معادل واحد دامي و انرژي مورد نياز روزانه گوسفند نژاد سنجابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تعيين معادل واحد دامي و انرژي مورد نياز روزانه گوسفند نژاد سنجابي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحد دامي
مقاله نژاد سنجابي
مقاله نياز روزانه
مقاله كيفيت علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تركان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از ميزان نياز غذايي دام، ميزان علوفه در دسترس مرتع و نيز كيفيت آن، اولين گام در مديريت موفق دام و مرتع به شمار مي رود. در ايران به دليل اينكه گوسفند، جمعيت غالب بهره گيرنده از مرتع را تشكيل مي دهد و نيز به دليل اينكه حدود ۲۷ ن‍‍ژاد گوسفندي در كشور وجود دارد و هر نژاد داراي وزن زنده و شرايط فيزيولوژيكي ويژه و در نتيجه نيازهاي غذايي متفاوت مي باشد، بايد وزن واحد دامي براي نژاد غالب هر منطقه مشخص و ضريب تبديل آن به واحد دامي در کشور تعيين شود. تا بتوان بر پايه كيفيت علوفه مراتع مورد چرا، نياز روزانه آن را تعيين نمود. در اين پژوهش، دو گله داراي دام غالب نژاد سنجابي استان كرمانشاه گزينش و از هر گله، ۵۰ راس دام (شامل ۱۵ راس ميش سه ساله، ۱۵ راس ميش چهار ساله، ۵ راس قوچ سه ساله، ۵ راس قوچ چهار ساله، ۵ راس بره سه ماهه و ۵ راس بره شش ماهه) در سه مرحله وزن كشي شدند. با بهره گيري از ميانگين وزن ميش هاي سه و چهارساله؛ وزن واحد دامي اين نژاد، ۰٫۵۶±۶۰٫۶۸ کيلوگرم برآورد شد. به همين ترتيب معادل واحد دامي ميش، قوچ، بره اين نژاد نسبت به واحد دامي کشور، به ترتيب برابر؛ ۱٫۲۹،۱٫۸۸ و ۰٫۶۳ مي باشد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين وزن ميش و قوچ در سطح يك درصد (P<0.01) تفاوت معني دار وجود دارد. انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه دام در شرايط نگهداري (با افزودن ۴۰ درصد انرژي به آن به دليل شرايط منطقه و فاصله از منابع آب) با دو روش معادله ماف (۱۹۸۴) و جداول (۱۹۸۵) NRC تعيين شد. در روش اول، انرژي متابوليسمي مورد نياز ۱۰٫۹۷ مگاژول و در روش دوم ۱۲٫۸۷ مگاژول به دست آمد. به طور كلي، آگاهي از نيازهاي غذايي روزانه براي مديريت تغذيه دام ضروري است و بايد در تهيه طرح هاي مديريتي به آن توجه شود.