مقاله تعيين معيارهاي ميزان بهره برداري در تيپ هاي مختلف مراتع طالقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: تعيين معيارهاي ميزان بهره برداري در تيپ هاي مختلف مراتع طالقان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان بهره برداري
مقاله طالقان
مقاله وضعيت مرتع
مقاله گرايش وضعيت مرتع
مقاله حساسيت خاك به فرسايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري غنيمت
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان بهره برداري مناسب و مجاز از مرتع باعث پايداري، جلوگيري از تخريب، پايداري گياهان مرغوب و ارتقا وضعيت آن مي شود و بنابراين به پايداري آب و خاك و گوناگوني ژنتيكي موجود در كشور كمك مي كند. در اين راستا اين پژوهش با هدف تعيين معيارها و طبقه بندي حد بهره برداري مجاز انجام شد. مراتع حوزه مياني آبخيز طالقان براي اين پژوهش گزينش و سپس معيارهاي حساسيت خاك به فرسايش، وضعيت و گرايش وضعيت مرتع مورد بررسي قرار گرفته اند. تيپ هاي پوشش گياهي به عنوان واحدهاي مديريتي در نظر گرفته شدند و در هر تيپ حساسيت خاك به فرسايش، وضعيت مرتع و گرايش مرتع مشخص شد. پس از آن براي هر تيپ حد بهره برداري مجاز بر پايه بيشينه نصف داشت و نصف برداشت با توجه به اين معيارها تعيين شد كه اين حد در منطقه مورد بررسي (طالقان) با اقليم نيمه مرطوب و مرطوب بين ۲۰ تا ۵۰ درصد مي باشد كه بسته به معيارهاي مورد بررسي در هر تيپ متفاوت است. به طور كلي، در مراتع طالقان ميزان بهره برداري بسته به معيارهاي در نظر گرفته شده، متفاوت مي باشد.