مقاله تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خون شناسي
مقاله ميزان مرجع
مقاله نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: شاه فرهت احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:. مقادير خون شناسي در نوزادان تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نژاد، محيط، زمان و روش انجام آزمايش، محل جمع آوري نمونه، سن حاملگي و فاكتورهاي مادري قرار دارد. با توجه به اين كه اين فاكتورها در جمعيت هاي مختلف مي تواند اختلاف هايي با يكديگر داشته باشد، اين اختلاف ها مي تواند منجر به تفاوت هايي در نتايج ميزان هاي مرجع هماتولوژيك گردد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ از ۴۴۷ نوزاد سالم با وزن بيش از ۲۵۰۰ گرم از نقاط مختلف شهر مشهد، بلافاصله بعد از تولد نمونه خون بند ناف با استفاده از ماده ضد انعقاد EDTA تهيه گرديد. شمارش سلول هاي خون، ميزان هموگلوبين، هماتوكريت و شاخص هاي گلبول قرمز با استفاده از سل كانتر سيسمكس تعيين شد. هم چنين با تهيه اسمير خون محيطي شمارش افتراقي لوكوسيت ها به عمل آمد. سپس با استفاده از نرم افزارSPSS آناليز آماري انجام گرفت. مقدار p كمتر از ۰٫۰۵ معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: ميزان متوسط و محدوده دامنه مرجع مقادير خون شناسي به صورت زير بود