مقاله تعيين مقادير مقاومتي موثر در جداسازي ميوه گردو از دمچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تعيين مقادير مقاومتي موثر در جداسازي ميوه گردو از دمچه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برداشت مكانيزه
مقاله گردو
مقاله مقاومت مكانيكي
مقاله مقاومت موثر در جداسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: خانعلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي فر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي طراحي ماشين هاي برداشت ميوه، عموما خواص فيزيكي و مكانيكي اجزاي درخت و ميوه آن مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. برخي از اين خواص شامل نيروهاي موثر در برداشت ميوه و مقاومت به جدا شدن آن هنگام تكاندن تنه درختان مي باشند. در پ‍ژوهش حاضر پارامترهاي مقاومت كششي، پيچشي و خمشي ميوه گردو اندازه گيري و تجزيه و تحليل شدند. سنجش ها در سه منطقه دماوند، كن و ساوجبلاغ بر روي چهار رقم كاغذي، خوشه اي، سوزني و بادامي با ۱۵ تكرار در دو سال متوالي توسط آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور رقم و منطقه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد. نتايج نشان داد كه بالاترين ميانگين مقاومت كششي، پيچشي و خمشي به ترتيب مربوط به ارقام بادامي (۳۱٫۱۲ نيوتن)، سوزني (۹٫۵۴ نيوتن سانتي متر) و كاغذي (۵۰٫۱۳ نيوتن سانتي متر) و كمترين ميانگين به رقم خوشه اي به ترتيب با مقادير ۲۱٫۷۳ نيوتن، ۷٫۴۱ نيوتن سانتي متر و ۲۱٫۴۲ نيوتن سانتي متر تعلق د۰اشت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه منطقه و اثر متقابل رقم – منطقه در سطح احتمال %۵ تنها بر مقاومت خمشي تاثير معني داري داشت در حالي كه اثر ارقام مختلف گردو در سطح احتمال يك درصد بر روي تمامي نيروهاي كششي، پيچشي و خمشي ميوه گردو معني دار شد. با توجه به آزمون هاي انجام شده، رقم خوشه اي كمترين مقادير مقاومت موثر در برداشت را در سه منطقه مذكور از خود نشان داد. لذا مي توان نتيجه گرفت كه برداشت مكانيزه اين رقم نسبت به سه رقم ديگر با سهولت بهتري انجام خواهد شد.