مقاله تعيين مقدار بهينه مصرف الياف کارتن و روزنامه بازيافتي در اختلاط با خمير کرافت پهن برگان براي توليد کاغذ کرافت لاينر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تعيين مقدار بهينه مصرف الياف کارتن و روزنامه بازيافتي در اختلاط با خمير کرافت پهن برگان براي توليد کاغذ کرافت لاينر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ باطله
مقاله خمير کرافت پهن برگان
مقاله پالايش
مقاله درجه رواني
مقاله کاغذ بازيافتي
مقاله نرمال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي گشت رودخاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان علي
جناب آقای / سرکار خانم: سراييان احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش جهت بررسي مقاومت هاي مکانيکي و ويژگي هاي نوري کاغذ کرافت لاينر حاصل از اختلاط الياف کارتن و روزنامه بازيافتي با خمير کرافت بکر مخلوط پهن برگان داخلي، الياف کاغذهاي کارتن و روزنامه بازيافتي بر اساس روش متداول در صنايع بازيافت کاغذ مجددا به خمير کاغذ تبديل شدند. بعد از اندازه گيري درجه رواني اوليه آنها، خميرهاي ياد شده به صورت جداگانه پالايش شدند تا به درجه رواني مناسب براي ساخت کاغذ کرافت لاينر برسند. خميرهاي حاصل با نسبت هاي اختلاط (۸۵ ،۱۰، ۵)، (۸۰، ۱۰، ۱۰)، (۷۵، ۱۰، ۱۵)، (۷۰، ۱۰، ۲۰)، (۷۰، ۱۵، ۱۵)، (۶۵، ۱۵، ۲۰) ، (۵۰، ۲۵، ۲۵)، (۲۵، ۵۰، ۲۵) و (۲۵، ۲۵، ۵۰) درصد به ترتيب براي خمير بکر، الياف کارتن و روزنامه بازيافتي با يکديگر مخلوط شده و از هر کدام از ترکيب هاي بالا کاغذهاي دست ساز تهيه شد و ويژگي هاي مکانيکي و نوري آنها با ويژگي هاي ياد شده در کاغذ دست ساز حاصل از ۱۰۰ درصد خمير کرافت بکر (نمونه شاهد) مقايسه گرديد. از آزمون تجزيه واريانس براي مقايسه ويژگي هاي کاغذهاي ترکيبي با نمونه شاهد استفاده شد. براي تعيين بهترين تيمار از نظر مجموع ويژگي هاي مورد بررسي از معادله نرمال سازي استفاده شد. نتايج نشان داد که با افزايش درصد الياف کارتن و روزنامه بازيافتي در مخلوط خميرها، مقاومت به کشش، پاره شدن و ترکيدن کاغذهاي کرافت لاينر حاصل کاهش يافته و درجه روشني آنها افزايش مي يابد. با توجه به امتيازات متعلق به هر يک از تيمارهاي آزمايشي مشاهده گرديد که مي توان از مقدار ۲۵ درصد از هر يک از الياف کارتن و روزنامه بازيافتي (در مجموع ۵۰ درصد) در مخلوط خمير کرافت بکر مخلوط پهن برگان استفاده کرد و کاغذي با ويژگي هاي مکانيکي و نوري مطلوب به دست آورد.