مقاله تعيين مقدار گونه هاي بوزاي آب در سد اميرکبير با استفاده از روش ريز استخراج با فاز جامد اصلاح شد کروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تعيين مقدار گونه هاي بوزاي آب در سد اميرکبير با استفاده از روش ريز استخراج با فاز جامد اصلاح شد کروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه زيست محيطي
مقاله آب
مقاله ترکيبات بوزاي آب
مقاله ريزاستخراج
مقاله کروماتوگرافي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روش ريز استخراج با فاز جامد درون لولهﺍي اصلاح شده همراه با کروماتوگرافي گازي با آشکارساز طيف سنجي جرمي (GC-MS) براي اندازه گيري ترکيبات بوزاي آب معرفي و استفاده شده است. ژئوسمين، ۲-متيل ايزو بورنئول، ۲-ايزوپروپيل-۳-متوکسي پايرازين، ۲-ايزوبوتيل-۳-متوکسي پايرازين و ۲و۴و۶-تري کلروآنيزول از مهم ترين ترکيبات بوزاي آب هستند که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. در روش مورد استفاده، جذب گونه ها از طريق عبور گسسته حجم هاي کوچکي از فضاي فوقاني محلول نمونه از لوله هاي مويينه هم مرکز با سطح داخلي پوشيده از جاذب صورت گرفت و پس از واجذب با حلال مناسب ۲ ميکروليتر از نمونه واجذب شده به دستگاه GC-MSتزريق شد. شناسايي گونه هاي جداسازي شده بوسيله تطابق زمان بازداري و هم چنين الگوي طيف جرمي (فراواني نسبي يون هاي برگزيده) انجام شد. مقدار کمي گونه ها با استفاده از کروماتوگرام جرمي استخراج شده بر اساس پر شدت ترين يون اختصاصي هر گونه، تعيين شد. مهم ترين مشخصه هاي موثر برکيفيت استخراج بررسي و با روشهاي ديگر مقايسه شدند. تکرار پذيري به دست آمده بر اساس انحراف استاندارد نسبي ۵ بار تکرار بين ۶٫۳ تا ۵٫۹ % بود. محدوده خطي مطلوب (از غلظت ۵ تا (۱۰۰۰ ng.L-1 و حساسيت مناسب (حد تشخيص از ۹٫۰ تا(۲٫۴ng L-1 ، کم هزينه بودن، سهولت ساخت و استفاده از ابزار استخراج را مي توان از مزاياي اين روش برشمرد.